Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rękojmia za wady a gwarancja jakości

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Katarzyna Bełdowska

Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia.

Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do określenia, na jakiej podstawie zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej. W tym celu wskazuje on kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, którymi – zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp – są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Spośród „innych kryteriów”, jakie mogą zostać przez zamawiającego wykorzystane, często wybierane są kryterium gwarancji jakości lub kryterium rękojmi za wady. Przy tym z instytucji tych zamawiający korzystają niemal zamiennie. Należy jednak podkreślić, że gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów, a ich prawidłowe dookreślenie w postępowaniu – czy to w postaci wymogów obligatoryjnych, czy w postaci wymogów dodatkowo punktowanych na etapie oceny ofert – służy zabezpieczeniu interesów zamawiającego dotyczących jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych.

Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru, czy będzie realizował swoje uprawnienia na podstawie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, czy na podstawie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, czy też odpowiedzialności odszkodowawczej. Dominujący jest przy tym pogląd, że wybór ten wiąże tylko i wyłącznie w odniesieniu do konkretnej wady. Oznacza to, że jeżeli wystąpi kolejna wada, wobec której zamawiający nie realizował jeszcze swoich uprawnień, może on dowolnie wybrać korzystny dla niego reżim prawny.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 2 września 2014 r. (I ACa 186/13)

„Przysługujące kupującym uprawnienia z tytułu rękojmi wskutek wadliwości przedmiotu sprzedaży nie pozbawiają go prawa do poszukiwania najlepszej dla siebie w danych okolicznościach rekompensaty. Kupujący może zatem dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady, ale też może żądać odszkodowania za faktyczną szkodę, jakiej doznał wskutek wadliwości rzeczy. Żądanie odszkodowania w tej sytuacji nie musi być poprzedzone próbą skorzystania z rękojmi” (zob. też wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25 kwietnia 2013 r., I ACa 176/13).

Zamawiający ma zatem prawo do wykonywania uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady niezależnie od wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Powyższe nie oznacza jednak, że w odniesieniu do konkretnej wady zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z obu ww. reżimów. Należy przyjąć, że ma on do wyboru dwie alternatywy – może wybrać reżim odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi i na jego podstawie uzyskać możliwość odstąpienia od umowy, ale może również skorzystać z udzielonej przez producenta gwarancji jakości i postulować wymianę rzeczy na wolną od wad.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Regulacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi znajdują się w Tytule XI ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Choć przepisy te dotyczą rękojmi przy umowie sprzedaży, to – na podstawie delegacji ustawowych – znajdują one odpowiednie zastosowanie do umów innych niż sprzedaż, tj. do umowy dostawy, umowy o dzieło oraz umowy o roboty budowlane. Wykonawca zatem, niezależnie od charakteru stosunku cywilnoprawnego wiążącego go z zamawiającym, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, bez względu na to, czy w umowie zagadnienie to zostało uregulowane.

Rękojmia za wady stanowi swego rodzaju ustawową ochronę kupującego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstaje bowiem w momencie wydania rzeczy, a istnienie uprawnień z niej wynikających nie jest uzależnione od jakiejkolwiek deklaracji wykonawcy (złożonej w formie zapisów umowy, przekazania dodatkowego dokumentu czy oświadczenia woli).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne