Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Autor: Rys. B. Brosz

Tajemnica przedsiębiorstwa

Agnieszka Szulakowska
prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Zasada jawności (art. 8 ust. 1 pzp) jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowania, gwarantującą transparentność działań zamawiającego i wykonawców. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pzp jawność prowadzonego postępowania może zostać ograniczona tylko w przewidzianych w ustawie okolicznościach. Wyjątek od generalnej zasady jawności postępowania sformułowano w art. 8 ust. 3 pzp, wskazując, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zatem to na wykonawcy ciąży obowiązek zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazania, że zastrzeżone informacje taką tajemnicę stanowią, i musi to nastąpić jednocześnie, bez odrębnego wezwania z naszej strony. Chwila złożenia oferty, wniosku, jak również wyjaśnień i uzupełnień jest więc terminem na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa i na wykazanie, że zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią.

W myśl art. 11 ust. 4 uznk tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający, otrzymując od wykonawcy dokumenty i oświadczenie o obowiązku zachowania w poufności części przekazanych w nich informacji, musi otrzymać również pisemne uzasadnienie takiego ich zakwalifikowania, aby móc ocenić zasadność i prawidłowość ich zastrzeżenia. Uzasadnienie powinno w sposób jak najbardziej wyczerpujący potwierdzać, że okoliczności uzasadniające uznanie informacji za wrażliwą faktycznie zaistniały. Jeśli wykonawca nie wykaże należycie, że poszczególne informacje noszą walor tajemnicy przedsiębiorstwa, to zakaz ich ujawniania się nie zaktualizuje – w takim przypadku informacje nie nabierają charakteru poufnego i nie podlegają ochronie. Takie zaniedbanie ze strony wykonawcy skutkuje tym, że zastrzeżenie tajemnicy będzie nieskuteczne. Zamawiający nie ma przy tym podstaw prawnych do tego, by wezwać go do złożenia wyjaśnień zawierających wskazanie przyczyn objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Brak uzasadnienia przez wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zwalnia nas zatem z obowiązku zachowania poufności wskazanych w zastrzeżeniu informacji. Skuteczność zaś poczynionych zastrzeżeń oceniamy na podstawie uzasadnienia przedstawionego przez wykonawcę, bez prowadzenia w tym zakresie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Rodzaj informacji oraz zasady ich zastrzegania określone w art. 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio do konkursu.

Ponadto jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, możemy nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 pzp. W drodze ostatniej nowelizacji dodano do pzp art. 8 ust. 2a, który daje nam możliwość określenia w siwz wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.

Pamiętajmy, że badanie skuteczności zastrzeżenia przez wykonawcę poszczególnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa spoczywa na nas, zatem musi być przeprowadzane ze szczególną starannością. Z uwagi na nieodwracalność tego procesu raz ujawnione informacje nie mogą stać się ponownie informacjami niejawnymi. Ujawnienie zatem informacji, które rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, naraża nas na poniesienie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Zobacz orzeczenia: KIO 568/15 i KIO 570/15; KIO 561/15; KIO 338/15; KIO 279/15; KIO 91/15; KIO 54/15; KIO 2360/14.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne