Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zlecenie wykonania usług kontroli

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje.

Zlecanie podmiotom zewnętrznym kontroli procedur zawierania umów jest praktyką często spotykaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynika to z faktu, że instytucje wdrażające te programy, sprawujące bezpośredni nadzór nad beneficjentami unijnych dotacji, w dość krótkim czasie (np. kilkunastu miesięcy) muszą zweryfikować poprawność przeprowadzenia nawet kilkuset postępowań o zamówienie publiczne. Przekazanie przynajmniej części postępowań do kontroli podmiotowi zewnętrznemu przyspiesza ocenę zamówień i certyfikację wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach tych zadań. Zlecanie kontroli podmiotowi trzeciemu jest też praktykowane przez podmioty finansujące w formie dotacji lub pożyczek inne instytucje (beneficjentów dotacji lub pożyczki), realizujące zadania publiczne. Jeżeli instytucja zlecająca kontrolę (zwana dalej zamawiającym) jest podmiotem zobowiązanym do stosowania pzp, zlecając wykonanie kontroli innemu podmiotowi (zwanemu dalej kontrolującym), musi mieć na uwadze konieczność wyboru tego podmiotu w trybie zamówień publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przykładowych elementów zamówienia na sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości stosowania pzp, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy – dotyczącej konkurencyjnego wyboru wykonawcy zgodnie z wytycznymi właściwymi dla danego programu (jeżeli z takiego finansowane jest opiniowane zamówienie publiczne). Organizator przetargu wyłaniającego podmiot kontrolujący powinien wskazać, z jakiego programu operacyjnego dofinansowane są zamówienia publiczne objęte zlecaną kontrolą oraz jaki jest zakres kontroli wynikający z wytycznych instytucji zarządzającej właściwej dla danego programu.

Zakres kontroli

Analizując zakresy kontroli postępowań o zamówienie publiczne w różnych programach operacyjnych, można zauważyć zbieżności obszarów podlegających kontroli. W ramach kontroli ex-ante i ex-post weryfikowane są następujące zagadnienia:

a) w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie pzp:

 

  • zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu oraz kontrola kwalifikowalności wydatków zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, właściwymi dla danego programu,
  • kompletność dokumentacji,
  • prawidłowość ustalenia wartości zamówienia,
  • prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia (obiektywizm opisu przedmiotu zamówienia, przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji),
  • warunki udziału w postępowaniu (postanowienia nieograniczające konkurencji i niepreferujące konkretnych wykonawców),
  • żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (czy są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania),

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne