Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Działalność kulturalna a reżim pzp

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Jak – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – udzielać zamówień na dostawy i usługi z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej?

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk kultury, ustawodawca – przez zmiany nowelizacyjne z 16 kwietnia 2014 r. – wprowadził do pzp art. 4 pkt 8b. Obecnie, w drodze nowelizacji z 22 czerwca br., przepis ten został uchylony, lecz ustawodawca wprowadził w zamian art. 4d ust. 1 pkt 2. Zgodnie z jego treścią przepisów pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wspomniane kwoty są z perspektywy zamawiających działających w sferze kultury kwotami wysokimi. Dlatego tylko nieliczne postępowania dotyczące działalności kulturalnej ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czym jest działalność kulturalna?

Mimo wprowadzenia do ustawy art. 4 pkt 8b (obecnie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawodawca nie pokusił się o zdefiniowanie, czym jest działalność kulturalna. W tym celu należy się posiłkować ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wskazuje, że działalność kulturalna to taka, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Warto jednak wspomnieć, że w obowiązującym orzecznictwie podkreśla się, iż pojęcia „działalność związana z kulturą” nie można utożsamiać z określeniem „prowadzenie działalności kulturalnej” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2015 r., II FSK 1942/13).

Mniejszy zatem problem sprawi zamawiającym wydzielenie dostaw i usług związanych z działalnością kulturalną, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, niż konieczność określenia, co można podciągnąć pod wskazany w ustawie katalog wydatków związanych z przedsięwzięciami z zakresu edukacji kulturalnej. Bo czy zamówienie na materiały – używane przez edukatorów w trakcie zajęć – służące przybliżeniu uczestnikom zagadnień z zakresu kultury, można również traktować jako zamówienie związane z edukacją kulturalną (zgodnie z przedmiotowym wyłączeniem wydatki te nie mogą służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności)? I czy na podstawie przedmiotowego wyłączenia można podpisać umowy z przewodnikami muzealnymi, animatorami, edukatorami lub wykładowcami?

Umowy o pracę a pzp

Jeżeli zamawiający zamierza zatrudnić na umowę o pracę przewodnika muzealnego, edukatora czy wykładowcę, powinien skorzystać z zapisów ustawy Kodeks pracy, a nie pzp, gdyż w myśl art. 4 pkt 4 pzp przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. Mając na uwadze powyższy przepis, należy wskazać, że z przedmiotowego wyłączenia nie będą mogły korzystać umowy cywilnoprawne, takie jak np. umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, które uregulowane zostały w ustawie Kodeks cywilny. A to właśnie na takiej podstawie przewodnicy czy też wykładowcy są zazwyczaj zatrudniani.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne