Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Działalność kulturalna a reżim pzp

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Jak – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – udzielać zamówień na dostawy i usługi z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej?

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk kultury, ustawodawca – przez zmiany nowelizacyjne z 16 kwietnia 2014 r. – wprowadził do pzp art. 4 pkt 8b. Obecnie, w drodze nowelizacji z 22 czerwca br., przepis ten został uchylony, lecz ustawodawca wprowadził w zamian art. 4d ust. 1 pkt 2. Zgodnie z jego treścią przepisów pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wspomniane kwoty są z perspektywy zamawiających działających w sferze kultury kwotami wysokimi. Dlatego tylko nieliczne postępowania dotyczące działalności kulturalnej ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czym jest działalność kulturalna?

Mimo wprowadzenia do ustawy art. 4 pkt 8b (obecnie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawodawca nie pokusił się o zdefiniowanie, czym jest działalność kulturalna. W tym celu należy się posiłkować ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wskazuje, że działalność kulturalna to taka, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Warto jednak wspomnieć, że w obowiązującym orzecznictwie podkreśla się, iż pojęcia „działalność związana z kulturą” nie można utożsamiać z określeniem „prowadzenie działalności kulturalnej” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2015 r., II FSK 1942/13).

Mniejszy zatem problem sprawi zamawiającym wydzielenie dostaw i usług związanych z działalnością kulturalną, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, niż konieczność określenia, co można podciągnąć pod wskazany w ustawie katalog wydatków związanych z przedsięwzięciami z zakresu edukacji kulturalnej. Bo czy zamówienie na materiały – używane przez edukatorów w trakcie zajęć – służące przybliżeniu uczestnikom zagadnień z zakresu kultury, można również traktować jako zamówienie związane z edukacją kulturalną (zgodnie z przedmiotowym wyłączeniem wydatki te nie mogą służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności)? I czy na podstawie przedmiotowego wyłączenia można podpisać umowy z przewodnikami muzealnymi, animatorami, edukatorami lub wykładowcami?

Umowy o pracę a pzp

Jeżeli zamawiający zamierza zatrudnić na umowę o pracę przewodnika muzealnego, edukatora czy wykładowcę, powinien skorzystać z zapisów ustawy Kodeks pracy, a nie pzp, gdyż w myśl art. 4 pkt 4 pzp przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. Mając na uwadze powyższy przepis, należy wskazać, że z przedmiotowego wyłączenia nie będą mogły korzystać umowy cywilnoprawne, takie jak np. umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, które uregulowane zostały w ustawie Kodeks cywilny. A to właśnie na takiej podstawie przewodnicy czy też wykładowcy są zazwyczaj zatrudniani.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne