Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia na usługi pocztowe

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Agnieszka Dylong

Czy wykonawca niebędący operatorem wyznaczonym ma możliwość złożenia ważnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych?

Usługi pocztowe są bardzo często przedmiotem zamówień, gdyż przeważająca część zamawiających – z uwagi na charakter swojej działalności – prowadzi korespondencję z podmiotami trzecimi, korzystając z drogi pocztowej. Zamówienia na usługi pocztowe są więc udzielane niemal przez wszystkich zamawiających. Co jednak istotne, na rynku działa ograniczona liczba potencjalnych wykonawców: obok Poczty Polskiej S.A. – będącej operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (dalej: upp) na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. (znak DPR.WPK.710.2.2015.26.27)1 – na rynku w praktyce funkcjonują jeszcze dwaj przedsiębiorcy (powiązani kapitałowo): InPost S.A. oraz Polska Grupa Pocztowa S.A. Zamówienia publiczne na usługi pocztowe są więc niejednokrotnie przedmiotem walki wykonawców, co często kończy się rozpatrywaniem spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia, które na przestrzeni ostatnich lat były przedmiotem rozważań Izby.

Przesyłki terminowe

Jednym z problemów praktycznych, jakie pojawiają się na gruncie zamówień na usługi pocztowe, jest kwestia nadawania tzw. przesyłek terminowych, czyli pism kierowanych do sądów czy organów administracji, które wymagają nadania w danym dniu, w celu zachowania terminu na ich wniesienie. Skutek taki następuje, jeśli pismo nadane jest w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (zob. art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 124 Kodeksu postępowania karnego). Może się więc wydawać, że tego rodzaju usługi może świadczyć jedynie Poczta Polska, gdyż to ona jest operatorem wyznaczonym. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika jednak, że pozostali operatorzy nie mają zamkniętej drogi do udziału w tego typu przetargach.

W sprawie, w której został wydany wyrok z 19 czerwca 2013 r. (KIO 1362/13), zamawiający wymagał, aby przesyłki pocztowe polecone, których adresatem jest sąd, w przypadku gdy zamawiającemu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia nadania, które ma moc dokumentu urzędowego, były odbierane przez wykonawcę w tym samym dniu, w którym zamawiający zgłosi mu taką konieczność, oraz nadane w tym samym dniu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, tj. Poczty Polskiej S.A. Wykonawca był zobowiązany do potwierdzenia przesyłki, a otrzymane potwierdzenie miał niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu. Dodatkowo zamawiający wymagał, aby na dowodzie nadania przesyłki figurował zamawiający, jako podmiot nadający przesyłkę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne