Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Nowe zasady jawności

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Matylda Kraszewska

Nowelizacja pzp wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowań.

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stała się faktem. Poza wprowadzeniem szeregu zmian, które mają usprawnić przebieg postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej, nowelizacja rewolucjonizuje również znane i powszechnie stosowane zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności ogranicza pisemność i częściowo zmienia praktykę jawności postępowań. Czy to zmiany na lepsze? To pokaże czas.

Tajemnica przedsiębiorstwa po staremu (art. 8 ust. 1 i 3 pzp)

Najważniejszą dla wykonawców informacją jest ta, że w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa nie wprowadzono do pzp żadnych zmian. W dalszym ciągu będzie możliwość zastrzeżenia części wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i niektórych elementów oferty jako poufnych. Dla uznania takiego zastrzeżenia nadal konieczne będzie terminowe (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków) zastrzeżenie, że określone informacje nie mogą być udostępniane. Dodatkowo trzeba będzie rzetelnie wykazać, że zaistniały uzasadniające zastrzeżenie okoliczności, tzn. informacja taka ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca nadal nie będzie mógł zastrzec jako niejawnych informacji odczytywanych w czasie otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy), adresów, ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Aktualność zachowało więc wiele orzeczeń wydanych w tym zakresie w poprzednim stanie prawnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 grudnia 2015 r. (II SA/Po 936/15)

„Tajemnicę przedsiębiorcy stanowią więc informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób i związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich poufności. Informacja staje się «tajemnicą», kiedy przedsiębiorca przejawi wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Utrzymanie danych informacji jako tajemnicy wymaga więc podjęcia przez przedsiębiorcę działań zmierzających do wyeliminowania możliwości dotarcia do nich przez osoby trzecie w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań.

Jednocześnie z regulacji powyższej wynika, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się dwa elementy: formalny polegający na wyrażeniu przez przedsiębiorcę woli utajnienia danych informacji oraz materialny sprowadzający się do posiadania przez informację określonej wartości dla przedsiębiorcy” (zob. też wyrok KIO z 16 marca 2016 r., KIO 289/16).

Inaczej mówiąc, w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązków wykonawcy wszystko zostaje po staremu. Największa rewolucja zasady jawności nastąpiła w odniesieniu do uprawnień i obowiązków zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne