Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Przesłanki wykluczenia po nowelizacji

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Michał Zastrzeżyński
Autor: Rys. B. Brosz

Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca wprowadził nowe przepisy.

W art. 24 ust. 1 pzp wskazany został katalog obowiązkowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Zaistnienie okoliczności określonych w pkt 12–23 będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Szczegółowo je analizując, można zauważyć, że część z nich ma zbliżone brzmienie do przesłanek obowiązujących przed nowelizacją. Część jest jednak zmieniona lub zupełnie nowa. Stąd też warto omówić to, co się zmieniło w wyniku nowelizacji, a także to, co będzie najistotniejsze przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu wykonawców z postępowania.

Wykluczenie z postępowania a warunki udziału w postępowaniu

W art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp wskazano, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Warto podkreślić, że przesłanka ta aktualizuje się niezależnie od tego, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oraz czy występują podstawy do wykluczenia, ale ze względu na to, czy wykonawca odpowiednio wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazał brak zaistnienia podstaw do wykluczenia. Podobnie jak do tej pory ustawodawca kładzie nacisk na to, co zostało wykazane w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający, podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, opiera się na dokumentach złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena prawidłowości działania zamawiającego odbywa się więc z uwzględnieniem zakresu informacji, jakimi dysponował on, podejmując taką, a nie inną decyzję. Przenosząc tę tezę na grunt przesłanek wykluczenia, należy uznać, że mogą wystąpić dwie sytuacje. Pierwsza polega na niewykazaniu braku podstaw do wykluczenia, a druga na zaistnieniu przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Zmiana katalogu osób składających KRK

Konsekwencją wprowadzenia art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp jest rozszerzenie katalogu osób, w stosunku do których wykonawca zobowiązany będzie złożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Dotąd wykonawca składał ten dokument w odniesieniu do urzędującego członka organu zarządzającego. Natomiast w wyniku nowelizacji wykonawcy zobowiązani zostali do składania odpisu z KRK także w stosunku do członków organu nadzorczego, w szczególności członków rady nadzorczej oraz prokurentów. Dotychczasowa długoletnia praktyka będzie więc musiała ulec zmianie.

Warto wspomnieć, że w art. 24 ust. 7 pkt 1 pzp ustawodawca przewidział instytucję zatarcia. Zamawiający zobowiązany jest do wykluczenia wykonawcy z postępowania, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia upłynęło mniej niż – w zależności od rodzaju przestępstwa – 3 lub 5 lat. Zatem nawet gdy dana osoba została skazana za przestępstwo, które powinno skutkować jej wykluczeniem z postępowania, to jeśli od uprawomocnienia się wyroku wydanego w tym zakresie minęło więcej niż odpowiednio 3 lub 5 lat, zamawiający nie ma prawa wykluczyć wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne