Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Iwona Ziarniak

Nowością w polskim systemie zamówień publicznych jest aktualnie zaimplementowana (wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE) instytucja samooczyszczenia (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji gdy istnieją wobec niego przesłanki wykluczenia.

Należy jednak wskazać, że procedura naprawcza nie ma zastosowania wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia, a określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu jeszcze nie upłynął.

Self-cleaning nie zakłada możliwości kwestionowania podstaw wykluczenia, lecz pozwala wykonawcy na udowodnienie, że mimo zaistnienia jednej lub kilku przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pzp, podjęte przez niego działania są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

W myśl art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania, a także podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zatem wykonawca, opisując, jakie środki przedsięwziął w danym zakresie, może odzyskać uprawnienie do uczestnictwa w przetargu. Jednak jego dalsze losy będą zależeć od decyzji zamawiającego, a także oceny przez niego wagi i okoliczności czynu wykonawcy oraz wykazanych dowodów. Z pewnością wykonawcom towarzyszyć będzie duża niepewność co do tego, czy środki te będą wystarczające do samooczyszczenia.


Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne