Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

Data publikacji: 04-08-2016 Autor: Iwona Ziarniak

Nowością w polskim systemie zamówień publicznych jest aktualnie zaimplementowana (wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE) instytucja samooczyszczenia (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji gdy istnieją wobec niego przesłanki wykluczenia.

Należy jednak wskazać, że procedura naprawcza nie ma zastosowania wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia, a określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu jeszcze nie upłynął.

Self-cleaning nie zakłada możliwości kwestionowania podstaw wykluczenia, lecz pozwala wykonawcy na udowodnienie, że mimo zaistnienia jednej lub kilku przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pzp, podjęte przez niego działania są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

W myśl art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania, a także podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zatem wykonawca, opisując, jakie środki przedsięwziął w danym zakresie, może odzyskać uprawnienie do uczestnictwa w przetargu. Jednak jego dalsze losy będą zależeć od decyzji zamawiającego, a także oceny przez niego wagi i okoliczności czynu wykonawcy oraz wykazanych dowodów. Z pewnością wykonawcom towarzyszyć będzie duża niepewność co do tego, czy środki te będą wystarczające do samooczyszczenia.


Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne