Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe zasady udzielania koncesji

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Jan Cebertowicz

20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem prawa zamówień publicznych.

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji wszczynane jest w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez zamawiającego (koncesjodawcę) wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Ustawodawca znacznie uprościł tryb wyboru zainteresowanego podmiotu w stosunku do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza ustawa przewiduje zastosowanie trybów opartych jedynie na technikach negocjacyjnych. Przedmiotowa ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 101) dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz L 134 z 30.4.2004, str. 114).

Jednakże dyrektywa zawiera jedynie definicję koncesji, a każde państwo członkowskie UE we własnym zakresie opracowuje stosowne procedury.

Wynagrodzenie

Koncesjonariusz (podmiot prywatny) na podstawie umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:

 

1) koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy,

2) koncesji na usługi – wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

 

Ustawa przewiduje jednakże pewne zastrzeżenie: płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne