Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nowe zasady udzielania koncesji

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Jan Cebertowicz

20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem prawa zamówień publicznych.

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji wszczynane jest w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez zamawiającego (koncesjodawcę) wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Ustawodawca znacznie uprościł tryb wyboru zainteresowanego podmiotu w stosunku do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza ustawa przewiduje zastosowanie trybów opartych jedynie na technikach negocjacyjnych. Przedmiotowa ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 101) dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz L 134 z 30.4.2004, str. 114).

Jednakże dyrektywa zawiera jedynie definicję koncesji, a każde państwo członkowskie UE we własnym zakresie opracowuje stosowne procedury.

Wynagrodzenie

Koncesjonariusz (podmiot prywatny) na podstawie umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:

 

1) koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy,

2) koncesji na usługi – wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

 

Ustawa przewiduje jednakże pewne zastrzeżenie: płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne