Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Różnice między określeniem a opisem przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia oba te terminy, gdyż nie oznaczają one tego samego.

Określenie przedmiotu zamówienia to element ogłoszenia o zamówieniu, co wynika z art. 41 pkt 4 pzp. Przez to pojęcie należy rozumieć wskazanie przez zamawiającego wielkości lub zakresu zamówienia, np. zakresu zamawianych usług lub robót budowlanych, liczby i rodzaju kupowanych urządzeń. Istotne jest więc, aby w ogłoszeniu odpowiednio sprecyzować główne elementy i właściwości zamawianego dobra, dając potencjalnym wykonawcom możliwość oceny, czy są w stanie je dostarczyć. Określenie przedmiotu zamówienia nie musi zawierać szczegółowych cech technicznych i jakościowych, norm, aprobat czy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych itp. Jest to pojęcie węższe w stosunku do szeroko rozumianego opisu przedmiotu zamówienia, który jest elementem siwz. Sformułowanie to występuje w art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp, a zgodnie z art. 29–31 pzp opisanie w siwz przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, z uwzględnieniem wymogów technicznych i jakościowych zamawianej dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, z których wynikać będzie zakres i sposób wykonania i odbioru zamówienia.

To w siwz, a nie w ogłoszeniu o zamówieniu, powinny się znaleźć rysunki, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne albo program funkcjonalno-użytkowy, jeśli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą wykonawcy zobowiązującego się do wykonania tak opisanego zamówienia kształtują zakres umowy zawieranej z wykonawcą. W związku z tym ewentualne braki lub niejasności w opisie mogą skutkować wykonaniem zadania w sposób inny, niż tego oczekiwał zamawiający. Tymczasem ograniczona objętość treści ogłoszenia uniemożliwia zawarcie w niej kompletnych informacji na temat przedmiotu zamówienia.
 

  • Wyrok KIO z 30 listopada 2010 r. (KIO/UZP 2518/10, KIO/UZP 2534/10)


„Zapisy ogłoszenia o zamówieniu mają umożliwić zapoznanie się z warunkami i wymogami postępowania wykonawcom krajowym i zagranicznym. Istotnym jest, że ogłoszenie stanowi pierwszy element informacyjny dla wykonawcy o prowadzonym postępowaniu i informacje w nim zawarte mają umożliwiać wykonawcy podjęcie decyzji o możliwości i woli ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne