Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Różnice między określeniem a opisem przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia oba te terminy, gdyż nie oznaczają one tego samego.

Określenie przedmiotu zamówienia to element ogłoszenia o zamówieniu, co wynika z art. 41 pkt 4 pzp. Przez to pojęcie należy rozumieć wskazanie przez zamawiającego wielkości lub zakresu zamówienia, np. zakresu zamawianych usług lub robót budowlanych, liczby i rodzaju kupowanych urządzeń. Istotne jest więc, aby w ogłoszeniu odpowiednio sprecyzować główne elementy i właściwości zamawianego dobra, dając potencjalnym wykonawcom możliwość oceny, czy są w stanie je dostarczyć. Określenie przedmiotu zamówienia nie musi zawierać szczegółowych cech technicznych i jakościowych, norm, aprobat czy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych itp. Jest to pojęcie węższe w stosunku do szeroko rozumianego opisu przedmiotu zamówienia, który jest elementem siwz. Sformułowanie to występuje w art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp, a zgodnie z art. 29–31 pzp opisanie w siwz przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, z uwzględnieniem wymogów technicznych i jakościowych zamawianej dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, z których wynikać będzie zakres i sposób wykonania i odbioru zamówienia.

To w siwz, a nie w ogłoszeniu o zamówieniu, powinny się znaleźć rysunki, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne albo program funkcjonalno-użytkowy, jeśli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą wykonawcy zobowiązującego się do wykonania tak opisanego zamówienia kształtują zakres umowy zawieranej z wykonawcą. W związku z tym ewentualne braki lub niejasności w opisie mogą skutkować wykonaniem zadania w sposób inny, niż tego oczekiwał zamawiający. Tymczasem ograniczona objętość treści ogłoszenia uniemożliwia zawarcie w niej kompletnych informacji na temat przedmiotu zamówienia.
 

  • Wyrok KIO z 30 listopada 2010 r. (KIO/UZP 2518/10, KIO/UZP 2534/10)


„Zapisy ogłoszenia o zamówieniu mają umożliwić zapoznanie się z warunkami i wymogami postępowania wykonawcom krajowym i zagranicznym. Istotnym jest, że ogłoszenie stanowi pierwszy element informacyjny dla wykonawcy o prowadzonym postępowaniu i informacje w nim zawarte mają umożliwiać wykonawcy podjęcie decyzji o możliwości i woli ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne