Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kwalifikowalność robót zamiennych

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej?

Dokonywanie zmian realizowanych umów o zamówienie publiczne wiąże się z koniecznością spełniania przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pzp. Dodatkowo w projektach finansowanych ze środków unijnych, aby instytucja kontrolująca projekt mogła uznać dokonaną zmianę za kwalifikowalną (tj. taką, która może być sfinansowana ze środków unijnych), zmiana ta musi spełniać specjalne wymogi. Dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju opublikował Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zamówienia na roboty budowlane są rodzajem zamówień, które najczęściej podlegają zmianom w toku realizacji. Nie zawsze jest możliwe ich wykonanie w całym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową, będącą częścią siwz – czasami konieczne jest wykonanie robót zamiennych, czyli tych samych prac, które były przewidziane w umowie pierwotnej, ale w sposób odmienny, niż ta umowa to przewidywała (np. przy zastosowaniu innej technologii podczas wykonywania części zamówienia). W takim wypadku należy jednak zapewnić realizację przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Oceniając, czy prace, których dotyczą roboty zamienne, były przewidziane w umowie pierwotnej, należy brać pod uwagę całą treść tej umowy, a nie tylko projekt budowlany lub wykonawczy.

Często zdarza się, że w inwestycjach współfinansowanych ze środków „zewnętrznych” zamawiający zapewniają sobie pomoc przy prawidłowej ocenie możliwości kwalifikowania poszczególnych wydatków, przez scedowanie tych czynności na inżyniera kontraktu/kierownika projektu. Nie oznacza to jednak, że zamawiający jako beneficjent przyznanej dotacji nie musi znać zasad kwalifikowania wydatków w realizowanym projekcie – to on jest przecież stroną umowy o dofinansowanie i podejmuje ostateczną decyzję odnośnie do przedkładania do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji konkretnych wydatków.

Zmiany zasad kwalifikowalności

Wytyczne definiujące zasady kwalifikowania wydatków w konkretnym programie operacyjnym mogą ulec zmianie podczas danego okresu programowania. Dlatego też instytucja oceniająca kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych bierze pod uwagę brzmienie wytycznych obowiązujących w momencie zaistnienia zdarzenia, tj. w dniu podpisania aneksu do umowy z wykonawcą albo wydania tzw. polecenia zmiany. Przez polecenie zmiany można rozumieć również polecenie inżyniera lub protokół konieczności, jeżeli – zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane – stanowią one podstawę dokonania modyfikacji danej umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w chwili dokonywania oceny kwalifikowalności wydatków przez instytucję kontrolującą brzmienie obowiązujących wówczas wytycznych wskazuje korzystniejsze dla beneficjenta warunki uznania wydatków za kwalifikowalne. Wówczas ocena kwalifikowalności danych wydatków dokonywana jest na podstawie brzmienia wytycznych obowiązujących podczas kontroli wydatków.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne