Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    otwarcie ofert   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Złożenie i otwarcie ofert

Agnieszka Szulakowska

prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Kwestie związane ze złożeniem i otwarciem ofert uregulowano w art. 36 ust. 1 pkt 11 i art. 86 pzp. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 jesteśmy zobowiązani wskazać w treści siwz bardzo precyzyjnie miejsce i termin składania ofert (dzień i godzinę). Ustawodawca w ustępie 1 tego artykułu wyraźnie odróżnił adres zamawiającego od miejsca składania ofert. Mamy więc dowolność w określeniu tego miejsca. Jako adresat oświadczenia woli możemy określić, w jakich warunkach będzie możliwe zapoznanie się z kierowanym oświadczeniem woli. Określając miejsce i termin składania ofert, dajemy więc wyraz temu, że skutecznie złożyć ofertę można tylko, dotrzymując tych konkretnych warunków, i ponosimy za to odpowiedzialność. Skuteczne złożenie oferty pociąga za sobą obowiązek jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust. 2 pzp, i podjęcia dalszych czynności. Zaniechanie czynności otwarcia oferty, mimo skutecznego jej złożenia (w warunkach określonych przez zamawiającego), skutkuje – wobec braku możliwości powtórzenia tej czynności – koniecznością unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp). Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie za złożenie oferty należy uznać „wejście do pokoju osoby z ofertą”. Samo rejestrowanie oferty, jako czynność techniczna, wykracza już poza pojęcie składania oferty.

Oferty złożone przez wykonawców, w okresie od upływu terminu składania ofert do momentu ich otwarcia, przechowujemy w opakowaniach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością (art. 86 ust. 1 pzp). Otwarcie ich przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienie ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania.

Otwarcie ofert jest niezwykle doniosłą czynnością dokonywaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pzp jest ono jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, a dzień, w którym upływa ten termin, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich, którzy chcą w tej czynności uczestniczyć, nie tylko dla wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Obecnie bezpośrednio przed otwarciem ofert jesteśmy zobowiązani podać kwotę, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 pzp). W nowelizacji pzp przedmiotowy przepis ma pozostać bez zmian. Zmianie ulega natomiast ust. 5 omawianego artykułu. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne