Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    otwarcie ofert   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Złożenie i otwarcie ofert

Agnieszka Szulakowska

prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Kwestie związane ze złożeniem i otwarciem ofert uregulowano w art. 36 ust. 1 pkt 11 i art. 86 pzp. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 jesteśmy zobowiązani wskazać w treści siwz bardzo precyzyjnie miejsce i termin składania ofert (dzień i godzinę). Ustawodawca w ustępie 1 tego artykułu wyraźnie odróżnił adres zamawiającego od miejsca składania ofert. Mamy więc dowolność w określeniu tego miejsca. Jako adresat oświadczenia woli możemy określić, w jakich warunkach będzie możliwe zapoznanie się z kierowanym oświadczeniem woli. Określając miejsce i termin składania ofert, dajemy więc wyraz temu, że skutecznie złożyć ofertę można tylko, dotrzymując tych konkretnych warunków, i ponosimy za to odpowiedzialność. Skuteczne złożenie oferty pociąga za sobą obowiązek jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust. 2 pzp, i podjęcia dalszych czynności. Zaniechanie czynności otwarcia oferty, mimo skutecznego jej złożenia (w warunkach określonych przez zamawiającego), skutkuje – wobec braku możliwości powtórzenia tej czynności – koniecznością unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp). Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie za złożenie oferty należy uznać „wejście do pokoju osoby z ofertą”. Samo rejestrowanie oferty, jako czynność techniczna, wykracza już poza pojęcie składania oferty.

Oferty złożone przez wykonawców, w okresie od upływu terminu składania ofert do momentu ich otwarcia, przechowujemy w opakowaniach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością (art. 86 ust. 1 pzp). Otwarcie ich przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienie ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania.

Otwarcie ofert jest niezwykle doniosłą czynnością dokonywaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pzp jest ono jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, a dzień, w którym upływa ten termin, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich, którzy chcą w tej czynności uczestniczyć, nie tylko dla wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Obecnie bezpośrednio przed otwarciem ofert jesteśmy zobowiązani podać kwotę, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 pzp). W nowelizacji pzp przedmiotowy przepis ma pozostać bez zmian. Zmianie ulega natomiast ust. 5 omawianego artykułu. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne