Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Usługa transportu sanitarnego

Data publikacji: 11-07-2016 Autor: Anna Wojtczyk

Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert?

Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu świadczenia opieki zdrowotnej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych było rozumiane skrajnie różnie. Świadczeniodawca w ramach umowy z NFZ jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: uśoz). Zgodnie z art. 5 pkt 33a tej ustawy transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

 

Od tego, jak zostanie zakwalifikowany transport sanitarny, zależy tryb zawarcia umowy.

 

W myśl art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (dalej także: udl) udzielenie zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych następuje w trybie konkursu ofert. Zgodnie z ust. 5 tego przepisu do udzielenia takich zamówień nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

I właśnie na tym polu pojawiają się nieporozumienia. Aby je rozstrzygnąć, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy usługa transportu medycznego jest świadczeniem zdrowotnym i podlega reżimowi ustawy o działalności leczniczej.

 

Za punkt wyjścia do niniejszych rozważań powinna więc posłużyć definicja świadczeń zdrowotnych.

Definicja świadczenia zdrowotnego

Świadczenie zdrowotne zdefiniowano w art. 2 ust. 1 pkt 10 udl jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Wielu zamawiających, opierając się na tej definicji, w celu zawarcia umowy na wykonywanie usług transportu sanitarnego przeprowadza konkurs. Jednak analiza pojęcia świadczeń zdrowotnych wymaga wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych.

 

Użyte w komentowanym art. 2 ust. 1 pkt 10 udl (a także w dalszych przepisach tej ustawy) pojęcie świadczeń zdrowotnych występuje również w wielu innych ustawach, np.:

 

  • w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przyjmuje się, że jest to w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;
  • w art. 4 i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przyjęto, że są to w szczególności świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne