Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Usługa transportu sanitarnego

Data publikacji: 11-07-2016 Autor: Anna Wojtczyk

Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert?

Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu świadczenia opieki zdrowotnej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych było rozumiane skrajnie różnie. Świadczeniodawca w ramach umowy z NFZ jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: uśoz). Zgodnie z art. 5 pkt 33a tej ustawy transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

 

Od tego, jak zostanie zakwalifikowany transport sanitarny, zależy tryb zawarcia umowy.

 

W myśl art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (dalej także: udl) udzielenie zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych następuje w trybie konkursu ofert. Zgodnie z ust. 5 tego przepisu do udzielenia takich zamówień nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

I właśnie na tym polu pojawiają się nieporozumienia. Aby je rozstrzygnąć, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy usługa transportu medycznego jest świadczeniem zdrowotnym i podlega reżimowi ustawy o działalności leczniczej.

 

Za punkt wyjścia do niniejszych rozważań powinna więc posłużyć definicja świadczeń zdrowotnych.

Definicja świadczenia zdrowotnego

Świadczenie zdrowotne zdefiniowano w art. 2 ust. 1 pkt 10 udl jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Wielu zamawiających, opierając się na tej definicji, w celu zawarcia umowy na wykonywanie usług transportu sanitarnego przeprowadza konkurs. Jednak analiza pojęcia świadczeń zdrowotnych wymaga wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych.

 

Użyte w komentowanym art. 2 ust. 1 pkt 10 udl (a także w dalszych przepisach tej ustawy) pojęcie świadczeń zdrowotnych występuje również w wielu innych ustawach, np.:

 

  • w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przyjmuje się, że jest to w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;
  • w art. 4 i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przyjęto, że są to w szczególności świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne