Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Aspekty społeczne związane z waloryzacją

Data publikacji: 11-07-2016 Autor: Joanna Filipiak

Możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wynika bezpośrednio z art. 142 ust. 5 pzp. Ten wyjątek od zasady niezmienności umowy podyktowany jest m.in. troską o sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

O wymiarze społecznym zamówień publicznych lub o tzw. zamówieniach społecznie odpowiedzialnych można mówić w kontekście konkretnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym część tych regulacji wynika wprost z implementowanych dyrektyw unijnych, część zaś zainicjował ustawodawca krajowy, mając na uwadze uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce.

Aspekty społeczne mogą być uwzględnione zarówno w opisie przedmiotu zamówienia – w postaci konkretnych wymagań w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia oraz warunków zatrudnienia osób realizujących zamówienie przez wykonawcę lub podwykonawcę – jak i w kryteriach kwalifikacji lub kryteriach oceny ofert. Zamawiający mają też możliwość podkreślenia społecznego wymiaru swoich zamówień przez ustanowienie warunków zastrzegających ubieganie się o zamówienia wyłącznie dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Znowelizowane przepisy w tym zakresie, wynikające z implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, umożliwią ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców do zakładów pracy chronionej lub podmiotów, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (tj. niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, uchodźców, osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, a także mniejszości narodowych lub etnicznych).

Niewątpliwie z „elementami społecznymi” wiąże się również art. 90 ust. 1 pkt 1 pzp, zgodnie z którym cena oferty nie może zawierać kosztów pracy na poziomie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę (a w przyszłości także od minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z projektowanym art. 4 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

Społeczny charakter mają też zapisy dotyczące obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego dla kontraktów zawieranych na okres ponad 12 miesięcy. Jest to regulacja, która nie wynika z dyrektyw unijnych, lecz jest podyktowana głęboką analizą sytuacji ekonomicznej polskich małych i średnich przedsiębiorstw, dla których obciążenia finansowe wynikające ze zmian w przepisach prawa nie są możliwe do udźwignięcia i niejednokrotnie prowadzą do ich bankructwa.

Przepisy umożliwiające zmianę wynagrodzenia umownego

Przepisy dotyczące obowiązku waloryzacyjnego wprowadzono do polskiego porządku prawnego nowelizacją pzp z 29 sierpnia 2014 r. (z terminem obowiązywania od 19 października 2014 r.). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne