Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przygotowanie postępowania po nowelizacji

Data publikacji: 08-07-2016 Autor: Jarosław Rokicki, Michał Zastrzeżyński
Autor: Rys. B. Brosz

Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną.

Omawianie wybranych przepisów nowelizacji ustawy Prawa zamówień publicznych z 2016 r. jest na tym etapie niezwykle trudne, a przy braku praktyki stosowania przepisów pzp i wypracowanej linii orzeczniczej wymaga zachowania niezwykłej ostrożności na polu interpretacyjnym. Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na podjęcie głębszych rozważań, umożliwiając jedynie przedstawienie konkretnego spojrzenia autorów na pewne wątpliwości, jakie pojawiają się po lekturze nowelizacji w zakresie objętym przedmiotem zainteresowania, z jednoczesną próbą ich wyjaśnienia.

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Nowe regulacje wynikające z art. 13a pzp nakładają na zamawiającego obowiązek sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym i ich upubliczniania na swoich stronach internetowych. Jednocześnie ustawodawca wskazał okres ich sporządzania i upubliczniania oraz określił niezbędne minimum informacji, jakie powinny się znaleźć w rzeczonych planach. Zdaniem autorów problemy interpretacyjne, skupione wokół przygotowania postępowania po nowelizacji, ujawniają się w dwóch obszarach.

Pierwszy związany jest z obowiązkiem publikacyjnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych – pojawia się bowiem wątpliwość, czy obowiązek ten należy wypełnić również w odniesieniu do zamówień wyłączonych z konieczności stosowania przepisów pzp (art. 4 pkt 8). Zdaniem autorów niniejszego artykułu wykładnia literalna art. 13a, w którym ustawodawca posługuje się pojęciem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, wymaga odniesienia się do definicji tego terminu w art. 2 ust. 7a pzp, co wyraźnie wyklucza objęcie obowiązkiem upubliczniania planów w przypadku zamówień nieobjętych przepisami pzp.

Drugi obszar problemów interpretacyjnych związany jest z pytaniem, czy również na stronie internetowej zamawiający powinien w ciągu roku dokonywać aktualizacji uprzednio opublikowanego planu ze względu na zmiany dokonywane w budżecie. O ile ustawodawca w tym zakresie nie nałożył na zamawiającego obowiązku, o tyle z punktu widzenia celu sporządzania planów, tj. informowania potencjalnych wykonawców o zamiarach zakupowych zamawiających, dokonywanie aktualizacji wydaje się w pełni uzasadnione. Taką rekomendację autorzy pozwalają sobie skierować do grona zamawiających.

Niedozwolone łączenie i dzielenie zamówień

Nowelizacja pzp wprowadziła nowe regulacje w zakresie niedozwolonego grupowania zamówień w celu ominięcia przepisów pzp. Obok funkcjonującego już wcześniej zakazu dzielenia zamówień na części, by uniknąć łącznego szacowania ich wartości, ustawodawca wprowadził również zakaz łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów pzp (art. 5b pkt 1 i 2 pzp). Nieuprawnione łączenie zamówień albo ich dzielenie stanowi przesłankę naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co nadaje tej materii szczególnego znaczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne