Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej - relacja

Data publikacji: 07-07-2016
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto

Po raz drugi w połowie czerwca w Kołobrzegu miała miejsce konferencja o zamówieniach publicznych dedykowana kierownikom jednostek. Tegoroczne Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej było okazją do spotkania się z najlepszymi w kraju ekspertami i omówienia przepisów określających rolę kierownika jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych, który w najbliższej przyszłości ulegnie zmianom w związku z nowelizacją pzp.

Po raz drugi w połowie czerwca w Kołobrzegu miała miejsce konferencja o zamówieniach publicznych dedykowana kierownikom jednostek. Tegoroczne Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej było okazją do spotkania się z najlepszymi w kraju ekspertami i omówienia przepisów określających rolę kierownika jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych, który w najbliższej przyszłości ulegnie zmianom w związku z nowelizacją pzp.

Niewłaściwe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować odpowiedzialnością kierownika jednostki nie tylko z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego też nowelizacja ustawy wywołuje tak wiele emocji u wszystkich zamawiających, zwłaszcza że skala dokonywanych zmian jest duża.

Jak w praktyce będzie wyglądało dostosowanie polskiego systemu zamówień publicznych do unijnych dyrektyw? Które przepisy ulegną modyfikacji? Jak zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności przez kierownika zamawiającego? Jak skutecznie sprawować kontrolę nad procesem udzielenia zamówienia według nowych zasad? Te i wiele innych, równie ważnych kwestii omówiono podczas II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – jedynej konferencji na temat zamówień adresowanej stricte do kadry zarządzającej.

PATRONI FORUM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowa Izba Gospodarcza

 


Warunki udziału wykonawców i opis sposobu ich spełniania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji
mec. Jerzy Pieróg


Omawiając zagadnienie warunków udziału w postępowaniu, prelegent zwrócił uwagę na nowe zapisy w tym zakresie, a także omówił kwestię ich formułowania. Podkreślił również, że zakres stawianych wymagań może dotyczyć kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, a także wiązać się z zastrzeżeniem zamówienia dla zakładów pracy chronionej lub wykonawców, których celem jest społeczna i zawodowa integracja osób z grup społecznie marginalizowanych. Podczas wykładu omówione zostały także środki dowodowe oraz zagadnienie weryfikacji spełniania warunków.

Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie publiczne, poleganie na zasobach innych podmiotów po nowelizacji
mec. Zbigniew Pawlak


Podczas wykładu prowadzący – na podstawie zapisów projektowanego art. 23 pzp po nowelizacji – scharakteryzował zasady tworzenia „grup wykonawców”. Jednym z ważniejszych zagadnień prelekcji było określanie przez zamawiającego sposobu spełniania wymogów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Omówione zostały również kwestie związane z powoływaniem się wykonawcy na potencjał innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także problem realnego udostępnienia zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na czas realizacji postępowania, jak również zagadnienie solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego.

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją pzp
Krzysztof Puchacz


Na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (będącej wciąż w trakcie procesu legislacyjnego) ustawodawca wprowadza szereg zmian do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (uondfp). W trakcie wykładu zostały omówione najważniejsze z nich, czyli:

  • zmiany w zakresie podmiotowym,
  • zmiany w zakresie naruszenia zasady bezstronności,
  • wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej za łączenie zamówień różnych rodzajów albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania pzp.


Prelegent zwrócił też uwagę, że ze względu na zmiany w pzp niektóre z dotychczasowych czynów dyscyplinarnych znacznie rozszerzą swój zakres przedmiotowy.

Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy w świetle nowelizacji
Jacek Jerka


Tematykę wykluczenia wykonawcy z postępowania podjął w swym wykładzie Jacek Jerka, omawiając przede wszystkim nowe przesłanki, jakie mają zostać dodane do ustawy, opisane w dodanych do art. 24 ust. 1 punktach 12–23. Podczas wykładu zostały omówione wszystkie przesłanki wykluczenia, które mają zostać dodane w drodze nowelizacji (wraz z przykładami), zarówno obowiązkowe, jak i te fakultatywne, opisane w nowym ust. 5 artykułu 24. Prelegent wyjaśnił też nową instytucję samooczyszczenia wykonawcy, zwaną self cleaning.

JEDZ jako potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – termin, forma złożenia i treść dokumentu
Ewa Wiktorowska


Od 18 kwietna 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Prelegentka podkreśliła, że JEDZ jest oświadczeniem własnym, dowodem wstępnym zastępującym zaświadczenia potwierdzające, że dany wykonawca spełnia stosowne kryteria warunkujące udział w postępowaniu oraz że nie występują wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 57 dyrektywy 2014/24/UE. Podczas wykładu omówiono m.in. instrukcję wypełniania formularza JEDZ, a także wskazano, które podmioty obligatoryjnie składają Jednolity Dokument.

Przesłanki odrzucenia oferty w świetle projektu nowelizacji pzp
Ewa Żak


W trakcie wykładu zostały omówione przepisy dyrektyw związane z odrzucaniem ofert, których wprowadzenie było efektem uwzględnienia orzecznictwa unijnego w tym zakresie. Prelegentka wskazała m.in. na różnicę między ofertą niedopuszczalną a nieodpowiednią, przedstawiła orzecznictwo dotyczące podstaw odrzucenia oferty, a także zaprezentowała porównanie unijnych i polskich przepisów odnoszących się do tej kwestii. Podkreśliła także wagę uwzględnienia w naszym prawie nowych podstaw odrzucenia ofert, wskazanych w dodanych do art. 89 ust. 1 punktach 7a–7e.

Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Piotr Pieprzyca


Wykład na temat zasad prowadzenia postępowania poświęcony był scharakteryzowaniu najważniejszych zmian w tej materii, które czekają nas po wejściu w życie nowelizacji pzp, związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania. Prelegent wskazał, które przepisy zostaną wykreślone i przestaną obowiązywać (m.in. zapis dotyczący podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia czy zwrotu oferty złożonej po terminie). Omówił także kwestie związane z uchylaniem się od zawarcia umowy oraz z odwróconą kolejnością weryfikacji wykonawcy.

Zamówienia publiczne do 30 000 euro po nowelizacji – szacowanie wartości zamówienia i nowe zasady planowania zamówień
Dorota Grochalska


Temat związany z udzielaniem zamówień poniżej progu bagatelności podjęła w swoim wystąpieniu Dorota Grochalska, która wskazała, że choć zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, to jednak aby ustalić wartość zamówienia, niektóre przepisy pzp (w tym art. 32–35) muszą zostać zastosowane (bez opisania przedmiotu i obliczenia jego wartości nie da się określić, z jakich zasad przy udzielaniu danego zamówienia należy skorzystać). Podkreśliła także, że w ramach regulacji dotyczących sporządzania planów postępowań nastąpią ważne zmiany, związane m.in. z wprowadzeniem nowego art. 13a pzp.

Nowy katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów podmiotowych
mec. Irena Skubiszak-Kalinowska


Podczas wykładu poruszającego tematykę związaną z pozacenowymi kryteriami oceny ofert prelegentka skupiła się przede wszystkim na nowelizacyjnej zmianie polegającej na umożliwieniu stosowania kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy. Modyfikacja ta jest związana z art. 91 ust. 1 pkt 5, w którym wskazano, że kryteriami oceny ofert mogą być: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Prowadząca podkreśliła też różnicę między kryteriami mierzalnymi a niemierzalnymi oraz szczegółowo omówiła niektóre z nich, podając przykłady właściwego ich zastosowania.

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie a badanie rażąco niskiej ceny i kosztu po nowelizacji
Iwona Ziarniak


Tematem kolejnego wykładu były kwestie związane z pojęciem oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Wskutek nowelizacji nastąpiło odejście od obligatoryjnego zastosowania kryterium ceny i wprowadzenie nowego kryterium – kosztu, a także ograniczenie możliwości stosowania kryterium najniższej ceny. Prelegentka podczas swojego wystąpienia omówiła zmiany w definicji najkorzystniejszej oferty, a także odpowiedziała m.in. na pytanie o to, w jaki sposób planowane zmiany wpłyną na zachowania uczestników rynku zamówień publicznych – jak wykonawcy podejdą do kalkulacji ceny lub kosztu, gdy co najmniej w 40% wagi o wyborze oferty najkorzystniejszej będą decydować inne kryteria pozacenowe.

Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki a zamówienia in-house po nowelizacji
Ewa Wiktorowska


Pierwszy wykład trzeciego dnia Forum odnosił się do kontrowersji związanych z zamówieniami in-house. Prowadząca omówiła m.in. zmiany w zakresie przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Odwołała się również do przepisów dyrektyw regulujących udzielanie zamówień publicznych między podmiotami sektora publicznego i do orzecznictwa TSUE oraz innych sądów w tym zakresie. Przedyskutowane zostały także poszczególne przesłanki uprawniające zamawiającego do udzielenia zamówienia – z wyłączeniem zastosowania reżimu prawa zamówień publicznych – podmiotom posiadającym odrębną od niego osobowość prawną, nad którymi sprawuje on kontrolę właścicielską.

 

Dopuszczalny zakres zmian umów w zamówieniach publicznych po nowelizacji a okoliczności rozwiązania umowy przez zamawiającego
mec. Wojciech Piórkowski


Zmiana art. 144 pzp, mówiącego o możliwości wprowadzania modyfikacji w treści umowy, podyktowana regulacjami prawa unijnego, była tematem ostatniego wystąpienia podczas Forum. Prowadzący omówił preambułę dyrektywy 2014/24/UE i jej art. 72 dotyczący warunków, których zaistnienie umożliwia wprowadzanie zmian do treści umowy w trakcie jej realizacji. Podkreślił też analogię między zapisami dyrektywy a zmianami, jakie zaszły w pzp w tym zakresie, i wskazał możliwe konsekwencje wejścia w życie omawianych przepisów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne