Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Formy porozumiewania się

Data publikacji: 03-06-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 27 ust. 1 pzp zamawiający wskazuje w siwz formę porozumiewania się z wykonawcami w toku postępowania o zamówienie publiczne (droga elektroniczna, faks lub forma pisemna). Równocześnie, dla ułatwienia przygotowania oferty przez wykonawcę, we wzorze formularza oferty przewidywane jest właściwe miejsce na wpisanie adresu siedziby wykonawcy, adresu jego poczty elektronicznej i/lub numeru faksu.

W dobie powszechnej dostępności do internetu oraz popularności korzystania z poczty elektronicznej coraz więcej wykonawców rezygnuje z posługiwania się urządzeniem faksowym albo nawet nie planuje jego zakupu. Od pewnego czasu faks staje się urządzeniem archaicznym, gdyż wiąże on wykonawcę z jego pomieszczeniem biurowym, podczas gdy pocztę elektroniczną można odebrać wszędzie. Nadal jednak w ogłaszanych przetargach dosyć często ma miejsce praktyka wyboru przez zamawiających faksu, jako formy porozumiewania się z wykonawcami, i pisemności przekazywania informacji w toku postępowania, z pominięciem dopuszczenia drogi elektronicznej. Co do zasady, jest to zgodne z przepisami ustawy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wykonawcy stosują formę porozumiewania się niewskazaną w siwz (np. pocztę elektroniczną). Gdy dzieje się to na etapie od ogłoszenia przetargu do terminu składania ofert, praktyka zamawiających jest różna: część z nich stara się maksymalnie zachować równe traktowanie wykonawców i reagować na każdy wniosek wykonawcy, a mimo że nie odpowiadają oni bezpośrednio na zadane e-mailem zapytania do treści siwz (gdyż byłoby to naruszenie zasad wynikających z art. 27 ust. 1 pzp), to zamieszczają na stronie internetowej w miejscu udostępnienia siwz ogólną informację przypominającą o wybranym sposobie porozumiewania się z wykonawcami. W konsekwencji bardzo często wykonawcy zadają te same pytania już drogą wskazaną w siwz. Część zamawiających nie zważa na formę, w jakiej otrzymali wniosek wykonawcy, i odnosi się do niego tak, jakby wpłynął w formie wskazanej w siwz. Bywają też zamawiający, którzy całkowicie ignorują wnioski wykonawców składane w innej formie niż określona w siwz.

Komplikacje pojawiają się po otwarciu ofert, gdy wykonawca w formularzu oferty zamiast wskazać numer faksu, na który należy kierować adresowaną do niego korespondencję, wpisuje adres poczty elektronicznej. Takie sytuacje mają miejsce coraz częściej, szczególnie w postępowaniach na usługi, gdzie krąg wykonawców stanowią małe firmy. Dobrą praktyką zamawiającego będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy faktycznie wykonawca ten nie posiada urządzenia faksowego. Jeśli fakt ten zostanie potwierdzony, uznać można, że przekazywanie korespondencji mailem będzie odstępstwem od siwz, jednak bez negatywnego wpływu na wynik postępowania (wówczas bowiem będzie to wynikać z przyczyny niezależnej od zamawiającego). Zamawiający powinien jednak dodatkowo przekazywać taką korespondencję także w formie pisemnej, która jest podstawową formą dla czynności podejmowanych w toku postępowania o zamówienie publiczne (zob. art. 9 ust. 1 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne