Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wady dokumentacji

Data publikacji: 03-06-2016 Autor: Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka

W przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej zamawiający posiada uprawnienie żądania usunięcia wad lub wymiany projektu na nowy.

W trakcie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie obiektu budowlanego niejednokrotnie w toku wykonywania robót okazuje się, że przekazany przez zamawiającego projekt budowlany zawiera błędy, braki lub rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami czy normami. Za sytuację tę, co do zasady, odpowiada projektant, który na podstawie umowy o prace projektowe zobowiązał się do oddania kompletnej dokumentacji.

Wskazać należy, że odpowiedzialność projektanta za wady projektu jest regulowana przez kilka reżimów prawnych, tj. przez przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej również: kc), ustawy Prawo budowlane (w tym szczegółowych rozporządzeń wykonawczych) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dopiero na podstawie wszystkich tych aktów prawnych łącznie można określić wymogi, jakie powinien spełniać projekt, a także wskazać, z jakich elementów powinien się on składać oraz wedle jakich kryteriów powinien zostać sporządzony i przez kogo. Uchybienia poszczególnym wymogom prawnym, jak również faktyczne niedostatki projektu stanowią jego wady, za które projektant ponosi odpowiedzialność.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zakresu odpowiedzialności projektanta oraz wskazanie uprawnień zamawiającego przysługujących mu z tytułu otrzymania wadliwej dokumentacji. Z uwagi na szeroki zakres problemu w ramach niniejszego artykułu autorzy skupią się na odpowiedzialności wynikającej z kc.

Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi

Tytułem wstępu wskazać należy, że umowa o wykonanie prac projektowych w myśl przepisów kodeksu cywilnego stanowi umowę o dzieło. Zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający – do zapłaty wynagrodzenia.

 

Projektant odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

W związku z tym odpowiedzialność projektanta za wady dokumentacji projektowej przede wszystkim realizowana jest na podstawie przepisów kc dotyczących rękojmi przy sprzedaży (wynika to wprost z treści art. 638 § 1 kc).

Rękojmia za wady dotyczyć będzie w głównej mierze rozwiązań projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektów specjalistycznych (branżowych), które mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, albo ze względu na okoliczności lub przeznaczenie. Projektant odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne