Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Potencjał podmiotu trzeciego

Data publikacji: 03-06-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jako wykonawca wskazaliśmy w ofercie, że powołujemy się na potencjał podmiotu trzeciego, lecz po uważniejszym przeczytaniu zapisów siwz (już po otwarciu ofert) uznaliśmy, że samodzielnie spełniamy wymagane doświadczenie – po prostu źle przeanalizowaliśmy stawiane warunki. Czy możemy zrezygnować ze wskazanego potencjału?

Uchwalona przez sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w nowo dodanym art. 36b ust. 2 stanowi, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli do dnia wejścia w życie nowelizacji pzp projektowany przepis nie ulegnie zmianie, zamawiający będzie mógł – nie tylko w trakcie oceny ofert, ale również w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania – zrezygnować z potencjału podmiotu trzeciego, na który się powołał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji. Wykonawca powinien jednak pamiętać, że o ile udowodnienie zamawiającemu, iż wykonawca sam spełnia stawiane warunki progowe, zazwyczaj nie będzie nastręczało większych trudności, o tyle problematyczna może być „zamiana” podmiotu na taki, którego wykonawca nie wskazywał, składając ofertę. Zgodnie bowiem z nowo dodanym art. 22a ust. 3 zamawiający zobowiązany będzie ocenić, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, oraz zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pzp.

Konieczność informowania zamawiającego o zmianie podwykonawcy stanowi odzwierciedlenie zapisów dyrektywy, zgodnie z którą należy zachować przejrzystość w łańcuchu podwykonawców.


Kompletując dokumenty do postępowań jeszcze nieogłoszonych, już teraz zadajemy sobie pytanie, jakie dokumenty zobowiązani będziemy złożyć w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcy. Jeżeli w ofercie wskażemy, że część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy, to czy będziemy zmuszeni do przedkładania dotyczącego go JEDZ? Czy musimy przed terminem składania ofert być w posiadaniu dokumentów dotyczących danego podwykonawcy?

Wykonawcy nie zawsze będą musieli przedkładać JEDZ, ponieważ – zgodnie z zaproponowanym nowym art. 25a ust. 5 – wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców na żądanie zamawiającego i tylko wtedy, gdy wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne