Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Potencjał podmiotu trzeciego

Data publikacji: 03-06-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jako wykonawca wskazaliśmy w ofercie, że powołujemy się na potencjał podmiotu trzeciego, lecz po uważniejszym przeczytaniu zapisów siwz (już po otwarciu ofert) uznaliśmy, że samodzielnie spełniamy wymagane doświadczenie – po prostu źle przeanalizowaliśmy stawiane warunki. Czy możemy zrezygnować ze wskazanego potencjału?

Uchwalona przez sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w nowo dodanym art. 36b ust. 2 stanowi, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli do dnia wejścia w życie nowelizacji pzp projektowany przepis nie ulegnie zmianie, zamawiający będzie mógł – nie tylko w trakcie oceny ofert, ale również w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania – zrezygnować z potencjału podmiotu trzeciego, na który się powołał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji. Wykonawca powinien jednak pamiętać, że o ile udowodnienie zamawiającemu, iż wykonawca sam spełnia stawiane warunki progowe, zazwyczaj nie będzie nastręczało większych trudności, o tyle problematyczna może być „zamiana” podmiotu na taki, którego wykonawca nie wskazywał, składając ofertę. Zgodnie bowiem z nowo dodanym art. 22a ust. 3 zamawiający zobowiązany będzie ocenić, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, oraz zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pzp.

Konieczność informowania zamawiającego o zmianie podwykonawcy stanowi odzwierciedlenie zapisów dyrektywy, zgodnie z którą należy zachować przejrzystość w łańcuchu podwykonawców.


Kompletując dokumenty do postępowań jeszcze nieogłoszonych, już teraz zadajemy sobie pytanie, jakie dokumenty zobowiązani będziemy złożyć w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcy. Jeżeli w ofercie wskażemy, że część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy, to czy będziemy zmuszeni do przedkładania dotyczącego go JEDZ? Czy musimy przed terminem składania ofert być w posiadaniu dokumentów dotyczących danego podwykonawcy?

Wykonawcy nie zawsze będą musieli przedkładać JEDZ, ponieważ – zgodnie z zaproponowanym nowym art. 25a ust. 5 – wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców na żądanie zamawiającego i tylko wtedy, gdy wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne