Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Data publikacji: 02-06-2016 Autor: Krzysztof Puchacz

Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na mocy projektowanego art. 10 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). Nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych po wejściu w życie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie podmiotowym odpowiedzialności dyscyplinarnej

Przepisy uondfp przed nowelizacją przewidywały, że w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej na podstawie dotychczasowego art. 15 ust. 2 pzp odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy te zawierały lukę prawną, nie pozwalały bowiem na skuteczne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sytuacji, gdy zamawiający powierzał przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania np. spółce osobowej lub kapitałowej (nie występowała tu osoba fizyczna, której powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania). Nowelizacja eliminuje tę lukę i w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie prawnej przewiduje odpowiedzialność osoby zobowiązanej lub upoważnionej do działania w imieniu tego podmiotu. Jeżeli zatem zamawiający powierzy przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania np. spółce z o.o., to odpowiedzialność za potencjalne naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez tę spółkę ponosić będzie jej zarząd. Należy w tym miejscu przywołać art. 20 uondfp, który rozstrzyga problem odpowiedzialności organu kolegialnego w przypadku wydania przez niego polecenia wykonania działania będącego naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (np. w sytuacji gdy zarząd spółki w formie uchwały zleca pracownikowi tej spółki wykonanie czynności będącej naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Odpowiedzialność ponoszą wówczas wszystkie osoby uczestniczące w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do tej uchwały (za zgłoszenie sprzeciwu uważa się zgłoszenie sprzeciwu do uchwały na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również głosowanie przeciwko uchwale w przypadku głosowania imiennego).

Zmiany w zakresie naruszenia zasady bezstronności

Zgodnie z art. 17 ust. 4 uondfp po nowelizacji naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz przez inne osoby, wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. Zmiana powołanego przepisu wynika z tego, że nowy art. 17 ust. 2a pzp przewiduje rozszerzenie zasady bezstronności na czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania. Zgodnie z tym przepisem w razie uzasadnionego podejrzenia, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2–4, kierownik zamawiającego odbiera od tych osób – pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1. Dotychczas oświadczenia o istnieniu lub braku powiązań z wykonawcami składały jedynie osoby wykonujące czynności w postępowaniu (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzono czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne