Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Data publikacji: 02-06-2016 Autor: Krzysztof Puchacz

Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na mocy projektowanego art. 10 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). Nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych po wejściu w życie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie podmiotowym odpowiedzialności dyscyplinarnej

Przepisy uondfp przed nowelizacją przewidywały, że w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej na podstawie dotychczasowego art. 15 ust. 2 pzp odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy te zawierały lukę prawną, nie pozwalały bowiem na skuteczne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sytuacji, gdy zamawiający powierzał przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania np. spółce osobowej lub kapitałowej (nie występowała tu osoba fizyczna, której powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania). Nowelizacja eliminuje tę lukę i w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie prawnej przewiduje odpowiedzialność osoby zobowiązanej lub upoważnionej do działania w imieniu tego podmiotu. Jeżeli zatem zamawiający powierzy przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania np. spółce z o.o., to odpowiedzialność za potencjalne naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez tę spółkę ponosić będzie jej zarząd. Należy w tym miejscu przywołać art. 20 uondfp, który rozstrzyga problem odpowiedzialności organu kolegialnego w przypadku wydania przez niego polecenia wykonania działania będącego naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (np. w sytuacji gdy zarząd spółki w formie uchwały zleca pracownikowi tej spółki wykonanie czynności będącej naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Odpowiedzialność ponoszą wówczas wszystkie osoby uczestniczące w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do tej uchwały (za zgłoszenie sprzeciwu uważa się zgłoszenie sprzeciwu do uchwały na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również głosowanie przeciwko uchwale w przypadku głosowania imiennego).

Zmiany w zakresie naruszenia zasady bezstronności

Zgodnie z art. 17 ust. 4 uondfp po nowelizacji naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz przez inne osoby, wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. Zmiana powołanego przepisu wynika z tego, że nowy art. 17 ust. 2a pzp przewiduje rozszerzenie zasady bezstronności na czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania. Zgodnie z tym przepisem w razie uzasadnionego podejrzenia, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2–4, kierownik zamawiającego odbiera od tych osób – pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1. Dotychczas oświadczenia o istnieniu lub braku powiązań z wykonawcami składały jedynie osoby wykonujące czynności w postępowaniu (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzono czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne