Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak być dobrym liderem

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Iwona Ziarniak

Zasady ustanawiania konsorcjum i wyznaczania reprezentanta w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa.

Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zostali zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Pzp). Jednak wykonawcy, wyznaczając pełnomocnika, nie wyzbywają się prawa do osobistego działania, a ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika ma na celu ochronę interesów zamawiającego, który dokonując czynności względem pełnomocnika, dokonuje jej ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Chcąc uniknąć ryzyka, jakie wiązałoby się z możliwością kierowania w stosunku do zamawiającego sprzecznych informacji przez poszczególnych członków takiego wieloelementowego układu, ustawodawca wprowadził jednocześnie wymóg, by tylko jeden z nich kontaktował się z zamawiającym. Pełnomocnik taki (zwany często liderem konsorcjum) bierze na siebie ciężar przeprowadzenia całego „zespołu” przez postępowanie (zob. A. Stawicki, J. Roliński, J. Baehr, T. Kwieciński, „Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych”, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice 2006).

Pełnomocnictwo

Od momentu wejścia w życie art. 23 ust. 2 Pzp kwestie samej treści pełnomocnictwa oraz sposobu umocowania pełnomocnika budziły wiele wątpliwości i były częstym tematem sporów. Zespół arbitrów podkreślił, że jeżeli o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, to z pełnomocnictwa udzielonego przez członków konsorcjum musi jednoznacznie wynikać, że chcą oni wspólnie startować w przetargu.  W uzasadnieniu wskazano na treść art. 23 ust. 2 Pzp, z którego wynika, że wykonawcy chcący wspólnie ubiegać się o zamówienie, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne