Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyjaśnienie oferty a korekta omyłki

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Konrad Różowicz

Cecha oczywistości omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, stoi w sprzeczności z koniecznością żądania od wykonawcy wyjaśnienia treści oferty, do którego uprawnia zamawiającego art. 87 ust. 1 pzp.

Dokonanie przez zamawiającego wyboru przyszłego kontrahenta zasadniczo następuje poprzez ocenę zaproponowanego w ofercie świadczenia. Oferta stanowi zatem przygotowywany przez wykonawcę dokument, którego znaczenie można przyrównać do siwz sporządzanej przez zamawiającego. Zważając na okoliczność, że przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter celowy, wykonawca powinien skrupulatnie ukształtować składaną ofertę. Podobnie jak zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany treści siwz, m.in. ze względu na występujące w niej błędy, tak również wykonawca ma prawo do skorygowania oferty. Zgodnie z art. 84 ust. 1 pzp uprawnienie to wygasa wraz z nastaniem terminu składania ofert. Zatem modyfikacja może nastąpić nawet w ostatniej chwili przed wyznaczonym terminem składania ofert, nie może jednak nastąpić później, nawet w sytuacji, gdy oferty nie zostały z jakichkolwiek przyczyn otworzone w terminie.

Wystąpienie w ofercie omyłek nie zawsze musi skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z siwz (art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Ustawodawca nakazał bowiem zamawiającemu korektę oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz (art. 87 ust. 2 pzp). Ponadto zamawiający ma możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 pzp).

Działania sanacyjne przeprowadzane przez zamawiającego zasadniczo mają uchronić ofertę przed odrzuceniem z powodów błahych, co jest korzystne zarówno dla zagrożonego eliminacją wykonawcy, jak i dla zamawiającego, który może wybrać daną ofertę jako najkorzystniejszą pomimo posiadania przez nią pewnych niedoskonałości. Zważając na konsekwencje nieprawidłowego przeprowadzenia czynności korekcyjnych, należy uznać, że spełnienie obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 2 pzp wymaga od zamawiającego zachowania dużej skrupulatności, by nie wpłynąć – w sposób sprzeczny z pzp – na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie treści oferty

Zamawiający, badając i oceniając oferty, posiada uprawnienie do wystąpienia do wykonawców o wyjaśnienie treści ofert. Żądanie od wykonawcy udzielenia wyjaśnień może dotyczyć wszystkich elementów treści oferty, które są niejasne lub nie dają się jednoznacznie zinterpretować. Ograniczenia w tym zakresie wynikają jedynie z charakteru instytucji wyjaśnienia, z którą sprzeczne jest np. podejmowanie próby doprecyzowywania elementów niezawartych w ofercie.

Gospodarz postępowania może skorzystać ze swojego uprawnienia wielokrotnie, aż do osiągnięcia celu żądania wyjaśnień, którym jest rozwianie wątpliwości. Jednak należy wspomnieć, że nieudzielenie przez wykonawcę wyjaśnień powinno spowodować odrzucenie danej oferty, a nie dalsze wzywanie do wyjaśnień (zob. wyrok KIO z 13 sierpnia 2014 r., KIO 1508/14). Granicę korzystania z uprawnienia do wyjaśnienia stanowi trwałość treści oferty skutkująca tym, że celem zarówno żądania wyjaśnień, jak i ich złożenia nie może być doprowadzenie do istotnych zmian w treści złożonej oferty albo negocjowanie tej treści.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne