Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Odwrócony VAT

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Marcelina Daszkiewicz

Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia?

Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2015 r., poz. 605, dalej: nowelizacja), która wprowadziła mechanizm tzw. odwróconego obciążenia (dalej: odwrócony VAT). Mechanizm ten polega na tym, że to nabywca (w przypadku postępowań prowadzonych w trybie pzp – zamawiający), a nie sprzedawca (odpowiednio w pzp – wykonawca), jest zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku od nabywanych towarów. W świetle omawianej nowelizacji stosowanie tej procedury dotyczy dostaw lub usług związanych z takimi towarami jak:

 

  • niektóre wyroby ze stali;
  • telefony komórkowe (w tym m.in. smartfony);
  • komputery przenośne (tablety, note­booki, laptopy itp.);
  • konsole do gier;
  • inne wymienione w załączniku nr 11 do nowelizacji1.


Wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT-u spowodowało konieczność dokonania odpowiednich zmian w pzp. Z uwagi na fakt, że cena stanowi podstawowe kryterium porównania ofert, wskazany mechanizm rodzi poważne konsekwencje dla procedury udzielania zamówień publicznych. Nowelizacja powoduje bowiem, że cena nie zawsze będzie obejmowała podatek od towarów i usług, a co za tym idzie – musi być w odpowiedni sposób zaprezentowana w ofercie składanej przez wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe, ustawodawca wprowadził w art. 91 ust. 3a pzp obowiązek informacyjny w postaci oświadczenia wykonawcy (wraz ze stosownymi informacjami, o których mowa poniżej) w celu umożliwienia zamawiającemu ustalenia, czy wybór oferty tego wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w związku z dostawą lub usługą będącą przedmiotem konkretnego zamówienia publicznego.

Porównując treść art. 91 ust. 3a pzp po nowelizacji z 2015 r. z jego wcześniejszym brzmieniem, należy wskazać, że:

 

  • obowiązek zamawiającego dotyczący doliczenia do przedstawionej ceny podatku od towarów i usług rozciągnięto na inne towary i usługi niż pochodzące z wewnątrz­wspólnotowego nabycia;
  • nałożono pewne obowiązki informacyjne na wykonawcę.


Sytuacja po 1 lipca 2015 r. pokazuje, że niniejsza nowelizacja wprowadziła spore zamieszanie wśród zamawiających i wykonawców biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie pzp w zakresie wskazanego obowiązku informacyjnego oraz konsekwencji niezłożenia takiego oświadczenia.

Czy po stronie wykonawcy zawsze istnieje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp?

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga interpretacji literalnej, systemowej i celowościowej niniejszego przepisu. Na wstępie należy zwrócić uwagę, że działania zamawiającego określone w art. 91 ust. 3a pzp mają charakter warunkowy. Zamawiający podejmuje je wyłącznie w sytuacji, gdy ziszczą się przesłanki powodujące powstanie po jego stronie obowiązku podatkowego, tj. jeżeli doszło do złożenia oferty, której wybór prowadziłby do takiego obowiązku, zgodnie z przepisami o VAT. Konsekwencją niniejszego jest wówczas konieczność doliczenia VAT-u do nabywanych przez zamawiającego towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć.

Analizując zdanie drugie przywołanego przepisu, należy uznać, że obowiązek wykonawców w zakresie odwróconego VAT-u (tj. złożenie stosownego oświadczenia wraz z informacją na temat nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku) występuje zawsze w przypadku, gdy taki mechanizm nastąpi (charakter pozytywny oświadczenia). Taki pogląd zaprezentowała również Krajowa Izba Odwoławcza (zob. m.in. wyrok KIO z 28 października 2015 r., KIO 2263/15).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne