Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    oświadczenie   siwz   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w ramach nowelizacji pzp.

Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nierozerwalnie łączy się z problemami interpretacyjnymi. Warto przypomnieć, że art. 26 ust. 2b obowiązuje w ustawie Prawo zamówień publicznych od 22 grudnia 2009 r. i do dzisiaj doczekał się obszernego orzecznictwa, które niestety nie jest jednolite. Obecnie przywołany wyżej przepis brzmi: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”. Dodatkowo przepisy ustawy regulują solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego za nieudostępnienie zasobu wykonawcy (art. 26 ust. 2e pzp) oraz elementy podwykonawstwa (art. 36a i 36b pzp).

Regulacje dotyczące podmiotu trzeciego wskazano ponadto w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów).

Rozporządzenie wskazuje również, że zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów, za pomocą których wykaże on, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów). Równie istotny jest § 7 ust. 2 rozporządzenia, gdzie jest mowa o tym, że dokumenty dotyczące wykonawcy lub podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiednie osoby.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366) w brzmieniu nadanym drukiem 489 z dnia 10 maja 2016 r. (dalej: zpzp) dotyka również problematyki udziału podmiotów trzecich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu są to jedyne nowe regulacje, które dotyczą tego zagadnienia, gdyż nie jest znana jeszcze treść nowego rozporządzenia, które ma regulować kwestię dokumentów, jakie mogą być żądane przez zamawiającego od wykonawców. Zgodnie z art. 19 zpzp dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dokumentów zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 projektowanej nowelizacji pzp, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z tym omawiane regulacje w przyszłości będzie trzeba skonfrontować z nowym brzemieniem rozporządzenia, choć – w ocenie autora – w zakresie udziału innego podmiotu w postępowaniu możliwe byłoby zastosowanie obecnej treści rozporządzenia do nowego brzmienia ustawy. Czas jednak pokaże, jak ostatecznie zostanie uregulowana kwestia dokumentacyjna udziału innego podmiotu w postępowaniu poza samą ustawą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne