Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    podmiot trzeci

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego się zobowiązał wobec wykonawcy (umożliwiając mu ubieganie się o zamówienie publiczne), wyznaczane są w obowiązującym wciąż art. 26 ust. 2e pzp, a także w treści zobowiązania, jakie podmiot trzeci podpisał.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Przywołana norma kształtuje współodpowiedzialność podmiotu trzeciego wraz z wykonawcą względem zamawiającego, mimo że podmiot ten nie jest stroną umowy, której to zobowiązanie dotyczy. Przepis opiera się na tzw. solidarnej odpowiedzialności dłużników (art. 366 kc), oznaczającej, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia przez wszystkich zobowiązanych jednocześnie lub przez któregokolwiek samodzielnie, przy czym spełnienie świadczenia przez jeden ze zobowiązanych podmiotów zwalnia pozostałe. Podstawą tej odpowiedzialności odszkodowawczej jest wystąpienie nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot oraz szkody po stronie zamawiającego, a także udowodnienie związku przyczynowego między nimi. Warunkiem powstania odpowiedzialności podmiotu trzeciego jest także wina (nieudostępnienie zasobów zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem musi być zawinione). Podmiot trzeci odpowiada tylko za szkodę powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, nie ponosi zaś konsekwencji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Wydaje się także, że odpowiedzialność ta nie obejmuje kar umownych, choćby były one przewidziane za brak dysponowania przez wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego.


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne