Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    roboty budowlane

Wprowadzenie do pzp, w drodze nowelizacji, artykułu 22a ust. 4 oznacza, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, ale tylko wtedy, gdy podmioty te będą wykonywały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których ich zdolności są wymagane.

Wykonawca w całości będzie ponosił odpowiedzialność za brak udostępnienia wskazanego potencjału na odpowiednim poziomie. Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby (podwykonawcy) będzie mogła być egzekwowana tylko między wykonawcą a tym podmiotem.

Zamawiający będą mogli mieć problemy z egzekwowaniem zapisów wg proponowanej treści nowego art. 22a ust. 5 pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Podstawą ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej będzie związek trzech czynników: zdarzenia, szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego między owym zdarzeniem i powstałą szkodą. Zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego nie obejmuje niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, lecz dotyczy tylko szkody powstałej wskutek zawinionego nieudostępnienia zasobów. I to właśnie będzie musiał udowodnić zamawiający. A bez faktycznej współpracy z wykonawcą i dostarczenia przez niego dowodów oraz bez aktywnej postawy udostępniającego zamawiający w praktyce będzie miał ogromne trudności z udowodnieniem związku przyczynowego między owym zdarzeniem i powstałą szkodą.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne