Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Zatrzymanie zabezpieczenia

Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę i/lub jej niewykonania zamawiający ma prawo zatrzymać w całości otrzymane zabezpieczenie, o jakim mowa w art. 147 i 148 Pzp?

 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zgodnie z treścią tego zapisu nie oznacza to automatycznego prawa zamawiającego do zatrzymania całości zabezpieczenia. Zamawiający powinien z należytą starannością określić swoje roszczenia, by pokryć jedynie wymagane należności, a nie by uzyskać dodatkowy dochód w wyniku zatrzymania całego zabezpieczenia. Zamawiający powinien w umowie dokładnie określić wielkość kar za odstąpienie od umowy, zwłokę bądź opóźnienie w realizacji umowy czy opóźnienia w usunięciu wad oraz usterek. Na podstawie zapisów umowy zamawiający powinien więc obliczyć swoje roszczenie i zatrzymać jedynie wartość odpowiadającą faktycznej jego wielkości. W umowach zamawiający czasami umieszczają klauzulę, że jeśli wykonawca np. w ciągu 5 dni nie usunie usterki, zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi i tym samym pokryć wynagrodzenie dla tego podmiotu ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zabezpieczenie jako kara umowna

Czy w umowie dotyczącej zamówienia publicznego można zastrzec, że w przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od niej przez wykonawcę wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone będzie na poczet kary umownej?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne