Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz   zmowa
Autor: Rys. B. Brosz

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ), przeprowadziło analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, bazując na doświadczeniach zebranych podczas wdrażania POIiŚ w latach 2007–2013. Z analizy tej wynika, że system działa w sposób poprawny, umożliwiając sprawne wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz właściwe postępowanie z nimi.

Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem1.

Poprawa funkcjonowania systemu

Zidentyfikowano obszary, w których możliwe jest podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, głównie w zakresie wzmocnienia działań prewencyjnych. Efektem jest opracowanie przez Ministra Rozwoju „Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. Realizacja zapisów tych wytycznych ma na celu osiągnięcie następujących efektów:

 

  • skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym,
  • wdrożenia efektywnych mechanizmów walki z nadużyciami finansowymi,
  • zwiększenia świadomości problemu korupcji i promocję etycznych wzorców postępowania,
  • minimalizowania skutków nadużyć finansowych,
  • ochrony interesów finansowych UE i budżetu państwa.


Wytyczne skupiają się na najczęściej spotykanych nadużyciach, mających wpływ na wdrażanie funduszy europejskich, tj.: zmowach przetargowych, konflikcie interesów, korupcji i fałszerstwie dokumentów.

Zmowy przetargowe

Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Tematyka zmów przetargowych była niejednokrotnie poruszana we wcześniejszych numerach miesięcznika „Przetargi Publiczne”, w związku z czym można jedynie przypomnieć, że wyróżniamy dwa typy zmów przetargowych:

 

  • zmowa pozioma (horyzontalna) lub kartel, tj. porozumienie ograniczające konkurencję między przedsiębiorcami, którzy w normalnych warunkach gospodarki rynkowej powinni między sobą rywalizować;
  • zmowa pionowa (wertykalna), tj. porozumienie między podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą).


W projektach infrastrukturalnych wdrażanych w perspektywie 2007–2013 do najczęściej identyfikowanych naruszeń związanych z podejrzeniem wystąpienia zmowy należały:

 

  • uzgadnianie przez wykonawców wartości zamówień w ramach poszczególnych postępowań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i doprowadzenia do wyboru przez zamawiającego uzgodnionej uprzednio przez uczestników oferty, po cenie odbiegającej od rzeczywistej wartości zamówienia;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne