Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz   zmowa
Autor: Rys. B. Brosz

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ), przeprowadziło analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, bazując na doświadczeniach zebranych podczas wdrażania POIiŚ w latach 2007–2013. Z analizy tej wynika, że system działa w sposób poprawny, umożliwiając sprawne wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz właściwe postępowanie z nimi.

Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem1.

Poprawa funkcjonowania systemu

Zidentyfikowano obszary, w których możliwe jest podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, głównie w zakresie wzmocnienia działań prewencyjnych. Efektem jest opracowanie przez Ministra Rozwoju „Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. Realizacja zapisów tych wytycznych ma na celu osiągnięcie następujących efektów:

 

  • skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym,
  • wdrożenia efektywnych mechanizmów walki z nadużyciami finansowymi,
  • zwiększenia świadomości problemu korupcji i promocję etycznych wzorców postępowania,
  • minimalizowania skutków nadużyć finansowych,
  • ochrony interesów finansowych UE i budżetu państwa.


Wytyczne skupiają się na najczęściej spotykanych nadużyciach, mających wpływ na wdrażanie funduszy europejskich, tj.: zmowach przetargowych, konflikcie interesów, korupcji i fałszerstwie dokumentów.

Zmowy przetargowe

Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Tematyka zmów przetargowych była niejednokrotnie poruszana we wcześniejszych numerach miesięcznika „Przetargi Publiczne”, w związku z czym można jedynie przypomnieć, że wyróżniamy dwa typy zmów przetargowych:

 

  • zmowa pozioma (horyzontalna) lub kartel, tj. porozumienie ograniczające konkurencję między przedsiębiorcami, którzy w normalnych warunkach gospodarki rynkowej powinni między sobą rywalizować;
  • zmowa pionowa (wertykalna), tj. porozumienie między podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą).


W projektach infrastrukturalnych wdrażanych w perspektywie 2007–2013 do najczęściej identyfikowanych naruszeń związanych z podejrzeniem wystąpienia zmowy należały:

 

  • uzgadnianie przez wykonawców wartości zamówień w ramach poszczególnych postępowań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i doprowadzenia do wyboru przez zamawiającego uzgodnionej uprzednio przez uczestników oferty, po cenie odbiegającej od rzeczywistej wartości zamówienia;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne