Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Autor: Rys. B. Brosz

Wadium jako zabezpieczenie oferty

Agnieszka Szulakowska
prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Kwestie związane z wadium uregulowano w art. 45 i 46, a także w art. 85 pzp. Ponieważ pzp nie podaje legalnej definicji wadium, należy się odnieść do art. 704 kc, w myśl którego pojęcie to oznacza bądź określoną sumę pieniędzy, którą przystępujący do aukcji lub przetargu obowiązany jest wpłacić organizatorowi, bądź odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Definicja ta oddaje istotę wadium, którego rolą jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą. W związku z tym oferta powinna być zabezpieczona wadium przez cały okres związania nią (wyjątek wskazano w art. 46 ust. 1 pzp).

Ustawodawca nakłada na nas obowiązek żądania wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa tzw. progom unijnym lub je przekracza (art. 45 ust. 1 pzp). Poniżej tej wartości możemy (nie musimy) żądać wniesienia przez wykonawców wadium (art. 45 ust. 2 pzp). Sami określamy kwotę wadium, jakiej wymagamy od wykonawców, przy czym nie może ona przekroczyć 3% wartości zamówienia. W sytuacji składania ofert częściowych lub udzielania zamówienia w częściach kwotę wadium określamy dla każdej z części. Jeżeli przewidujemy udzielenie zamówień uzupełniających, kwotę wadium określamy dla wartości zamówienia podstawowego.

Wykonawca sam decyduje, w jakiej formie chce wnieść wadium. Może to uczynić w jednej lub kilku formach (np. w pieniądzu i gwarancji ubezpieczeniowej), a my nie możemy wskazać, którą z form preferujemy. Zgodnie z art. 45 ust. 6 pzp wadium może zostać wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten jest terminem zawitym i nie podlega przywróceniu. Ponadto data wniesienia wadium jest terminem oznaczonym nie tylko przez dzień, miesiąc i rok, ale również przez godzinę. Niewniesienie wadium przed upływem tego terminu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy. W tym przypadku termin uważa się za zachowany, gdy kwota z przelewu znajdzie się na rachunku przed upływem terminu składania ofert. Nie mają znaczenia przeszkody, które uniemożliwiły wykonawcy wpłatę wadium w wymaganym terminie. Jeśli wadium posiada formę dokumentu, dokument ten musi zostać złożony w naszej siedzibie przed upływem terminu składania ofert (więcej: zob. Okiem wykonawcy).

Ustawodawca zobowiązuje nas do zwrotu wadium:

 

  • gdy wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek,
  • niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – wtedy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz, jeśli tego żądaliśmy, po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Jeżeli wykonawca wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Brak zwrotu wadium zgodnie z pzp skutkuje wystąpieniem opóźnienia, które rodzi obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

Okoliczności, w których mamy prawo zatrzymać wadium, zostały ściśle określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niewymienienie w treści gwarancji wszystkich członków konsorcjum jako wykonawcy nie powoduje wadliwości tego dokumentu (zgodnie z dominującym poglądem), zatem nie może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Zobacz orzeczenia: KIO 649/14, KIO 655/14, KIO 692/14, KIO 1633/14, KIO 336/15, KIO 368/15, KIO 969/15, KIO 1753/15, KIO 465/16, a także I ACa 789/13 wydany przez SA w Białymstoku, IV Ca 357/15 wydany przez SO w Słupsku, XXIII Ga 1313/15 wydany przez SO w Warszawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne