Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Utajenie oferty

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Artur Andrzejewski

Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa.

Generalna zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikająca z art. 8 ust. 1 pzp, podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy.

W praktyce najczęściej zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy oznaczają jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty stanowiące ofertę w rozumieniu sensu largo lub sensu stricto. Ale – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 października 2005 r. (III CZP 74/05) – zamawiający w każdym przypadku jest zobowiązany (a nie tylko uprawniony) do zbadania i oceny zasadności dokonanego przez wykonawcę zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji. W przypadku stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mówi art. 8 ust. 3 pzp, konieczne jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. Bowiem tylko w przypadkach określonych w ustawie zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 8 ust. 2 pzp).

Zastrzec i wykazać

W art. 8 ust. 3 pzp wskazano, że udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy przy tym zauważyć, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2014 r., poz. 1232) wprowadziła dla wykonawców dokonujących omawianego zastrzeżenia dodatkowy obowiązek jednoczesnego wykazania zamawiającemu, że zastrzeżone informacje posiadają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnica między wcześniejszym i obecnym stanem prawnym jest taka, że przed 19 października 2014 r. wykonawca tylko na fakultatywne wezwanie zamawiającego składał wyjaśnienia zawierające motywy zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy. Natomiast po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji pzp wykonawca – do upływu terminu składania wniosków lub ofert – ma obowiązek wykazać, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w ratio legis projektu nowelizacji (Sejm VII kadencji, nr druku 1653): „Mimo zasady jawności postępowania informacje dotyczące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednakże słuszny w swym założeniu przepis jest w praktyce patologicznie nadużywany przez wykonawców, którzy zastrzegając informacje będące podstawą do ich ocen, czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego”. Praktyka prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub uczestnictwa w nich pokazuje liczne przykłady takich nadużyć, lecz także przykłady uzasadnionego i skutecznego zastrzegania informacji, mających z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa wartość, którą należy chronić. Wykładnią przepisów pzp, również w omawianym zakresie, jest aktualne orzecznictwo KIO, które może stanowić wskazówkę dla zamawiających stojących przed dylematem: „odtajnić czy nie odtajnić”.


Artykuł 11 ust. 4 uznk

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Wyrok KIO z 2 marca 2015 r. (KIO 279/15)

„(…) brak uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie zwalnia zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w ofercie informacji. (…) brak wykazania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, brak uzasadnienia tej czynności wykonawcy obciąża wykonawcę składającego ofertę i zwalnia zarazem Zamawiającego z utrzymania określonych i wskazanych w ofercie informacji w tajemnicy”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne