Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Utajenie oferty

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Artur Andrzejewski

Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa.

Generalna zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikająca z art. 8 ust. 1 pzp, podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy.

W praktyce najczęściej zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy oznaczają jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty stanowiące ofertę w rozumieniu sensu largo lub sensu stricto. Ale – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 października 2005 r. (III CZP 74/05) – zamawiający w każdym przypadku jest zobowiązany (a nie tylko uprawniony) do zbadania i oceny zasadności dokonanego przez wykonawcę zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji. W przypadku stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mówi art. 8 ust. 3 pzp, konieczne jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. Bowiem tylko w przypadkach określonych w ustawie zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 8 ust. 2 pzp).

Zastrzec i wykazać

W art. 8 ust. 3 pzp wskazano, że udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy przy tym zauważyć, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2014 r., poz. 1232) wprowadziła dla wykonawców dokonujących omawianego zastrzeżenia dodatkowy obowiązek jednoczesnego wykazania zamawiającemu, że zastrzeżone informacje posiadają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnica między wcześniejszym i obecnym stanem prawnym jest taka, że przed 19 października 2014 r. wykonawca tylko na fakultatywne wezwanie zamawiającego składał wyjaśnienia zawierające motywy zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy. Natomiast po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji pzp wykonawca – do upływu terminu składania wniosków lub ofert – ma obowiązek wykazać, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w ratio legis projektu nowelizacji (Sejm VII kadencji, nr druku 1653): „Mimo zasady jawności postępowania informacje dotyczące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednakże słuszny w swym założeniu przepis jest w praktyce patologicznie nadużywany przez wykonawców, którzy zastrzegając informacje będące podstawą do ich ocen, czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego”. Praktyka prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub uczestnictwa w nich pokazuje liczne przykłady takich nadużyć, lecz także przykłady uzasadnionego i skutecznego zastrzegania informacji, mających z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa wartość, którą należy chronić. Wykładnią przepisów pzp, również w omawianym zakresie, jest aktualne orzecznictwo KIO, które może stanowić wskazówkę dla zamawiających stojących przed dylematem: „odtajnić czy nie odtajnić”.


Artykuł 11 ust. 4 uznk

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Wyrok KIO z 2 marca 2015 r. (KIO 279/15)

„(…) brak uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie zwalnia zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w ofercie informacji. (…) brak wykazania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, brak uzasadnienia tej czynności wykonawcy obciąża wykonawcę składającego ofertę i zwalnia zarazem Zamawiającego z utrzymania określonych i wskazanych w ofercie informacji w tajemnicy”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne