Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Usługi społeczne, usługi szczególne

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Katarzyna Jachowska

Ponieważ niektóre usługi ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny, ustawodawca europejski dopuścił w ich przypadku zastosowanie łagodniejszego reżimu udzielania zamówień.

Podstawowym celem nowelizacji pzp jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE (dalej: dyrektywa klasyczna) i dyrektywy 2014/25/UE (dalej: dyrektywa sektorowa).

Termin implementacji – zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej – wyznaczono na 18 kwietnia 2016 r. Wskutek nowelizacji ustawa ma zapewnić przejrzystość regulacji, ułatwić stosowanie przepisów i być bardziej spójna.

Proces legislacyjny związany z nowelizacją, mimo zobowiązań, przesunął się jednak w czasie, a projekt ustawy skierowany do Sejmu nie został uchwalony. Na posiedzeniu, które odbyło się 31 marca 2016 r., projekt przekazano Komisji Gospodarki i Rozwoju, wskazując 26 kwietnia 2016 r. jako termin na przedstawienie sprawozdania Komisji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nowelizacji zostanie ograniczony wyłącznie do zmian wymaganych przez dyrektywy. Pozostałe zmiany natomiast, w tym kwestie związane z pozacenowymi kryteriami oceny ofert, mogą obecnie nie zostać wprowadzone do ustawy. Na posiedzeniu stwierdzono ponadto, że część proponowanych zapisów dotyczących sposobu implementacji przepisów unijnych podlega dyskusji. Co z tego wyniknie? Pozostaje nam czekać na decyzje.

Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi w nowych dyrektywach

W zakresie zastrzeżenia możliwości ubiegania się o zamówienia dla określonej grupy podmiotów dyrektywy przewidują nowy instrument w postaci tzw. reżimu zamówień zastrzeżonych na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne. Kwestia ta została przedstawiona w motywach 114–118 dyrektywy klasycznej, gdzie podkreślono m.in., że „niektóre usługi (…) ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, mocno zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi, o wyższym progu niż próg mający zastosowanie do innych usług. (…) Takie usługi powinny podlegać jedynie łagodniejszemu reżimowi”.

Dla usług społecznych i innych szczególnych usług przewidziano tzw. lżejszy reżim udzielania zamówień publicznych. Tym nowym reżimem zastąpiono dotychczasowy podział na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, wywodzący się z dyrektywy 2004/18/WE. W konsekwencji wszystkie usługi będą zamawiane na tych samych zasadach i będą w pełni podlegać procedurom wynikającym z nowych dyrektyw, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 74 dyrektywy klasycznej (wymienionych w zamkniętym katalogu w załączniku XIV tej dyrektywy) oraz w art. 91 dyrektywy sektorowej (wymienionych w jej załączniku XVII). Usługi te częściowo pokrywają się z funkcjonującymi dotąd usługami niepriorytetowymi (załącznik II dyrektywy 2004/18/WE).

Zasady i procedury

W ramach łagodniejszego reżimu na usługi społeczne i inne zakłada się głównie przestrzeganie zasady przejrzystości przez publikację ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Natomiast co do procedury udzielania takich zamówień dyrektywa klasyczna w art. 76 mówi, że w gestii państw członkowskich pozostaje ustanowienie odpowiednich przepisów, które mają zapewnić przestrzeganie przez instytucje zamawiające zasad przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne