Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Dodatkowe źródła finansowania

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Zapotrzebowania instytucji kultury są często większe niż przekazywane im dotacje, dlatego instytucje te na własną rękę starają się zdobyć dodatkowe środki. Gdzie zatem szukać pieniędzy i jak traktować możliwe dzięki nim wydatki?

Chcąc w jak najszerszym zakresie wykonywać zadania statutowe, instytucje kultury często borykają się z problemem niedostatecznych środków finansowych. Dotacje podmiotowe zazwyczaj pokrywają w pełni zapotrzebowanie na wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, utrzymanie budynku itd.), pozostawiając jednak małe pole manewru zamawiającemu, który chciałby zorganizować wystawę, koncert czy inne wydarzenie. Jest to problematyczne z tego względu, że w obecnych czasach to instytucja musi zabiegać o uwagę odwiedzających. Pojawia się więc pytanie o to, w jaki sposób instytucja kultury powinna działać, gdy nie ma dostatecznych zasobów finansowych. Oczywiście może wnioskować o dodatkowe wsparcie do założyciela (odpowiedniego ministerstwa, miasta itp.), ale rzadko udaje się otrzymać kwotę we wnioskowanej wysokości, gdyż budżety tego typu instytucji często rozpisywane są na wiele lat, a ewentualne oszczędności pojawiają się pod koniec roku. Wydarzenie kulturalne należy z kolei rozreklamować jak najwcześniej…

Status zamówień udzielanych przez instytucje kultury

Analizując przepisy pzp, należy zauważyć, że w art. 4 enumeratywnie wymieniono zamówienia, które są wyłączone spod reżimu stosowania ustawy. Warto nadmienić, że wskazane tam zamówienia pozostają zamówieniami publicznymi, dlatego przepisy innych ustaw (np. o finansach publicznych) ciągle będą obowiązywały. Instytucja kultury, powołując się na wyłączenia, o których mowa we wspomnianym przepisie, będzie zazwyczaj wskazywała albo na wartość zamówienia (wyłącznie z art. 4 pkt 8), albo na jego rodzaj (tzw. zamówienia kulturalne, o których mowa w art. 4 pkt 8b).

Konkursy i granty

Starając się o zdobycie grantu czy dotacji, zamawiający startują w konkursach. Jeżeli wszystkie etapy przebiegną pomyślnie dla instytucji, ostatnim będzie podpisanie umowy. Należy wskazać, że wydatkowanie środków, które zostaną przyznane w ramach wygranego konkursu czy grantu, zrodzi obowiązek stosowania pzp. Co więcej, procedura dokonywania wydatków przyznanych w ramach konkursu często obwarowana jest większymi obostrzeniami, niż to przewidziano w samej ustawie. Dotyczy to szczególnie wydatkowania środków poniżej kwoty przetargowej. W pzp wskazano bowiem, że przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro. Stąd wydatkowanie środków o mniejszej wartości jest zazwyczaj doprecyzowane w wytycznych stanowiących załącznik do podpisywanej umowy. Zamawiający, startując w konkursie, powinni zapoznać się z tymi wytycznymi. Wydatki tego typu są bowiem poddawane szczegółowej kontroli, a każde odstępstwo od zasad wydatkowania środków publicznych (np. zasady konkurencyjności) może się skończyć nałożeniem kary finansowej na instytucje.

Jednocześnie należy podkreślić, że środki przyznane w wyniku dotacji/grantu zostaną sklasyfikowane jako środki, którymi dysponuje instytucja. W związku z tym zamawiający będzie miał obowiązek traktowania ich jako środki własne, czyli musi ująć je w planie wydatków. Zamawiający powinien też zastanowić się, czy nie planuje podobnych zakupów (np. w danym roku budżetowym), a jeśli tak, to będą one musiały być zsumowane. Dlatego nawet niewielkie granty czy dotacje mogą czasami spowodować powstanie po stronie zamawiającego konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych. Mimo że środki te zamawiający powinien traktować jako środki własne, problematyczna wydaje się zmiana ich przeznaczenia. Instytucja, podpisując umowę, otrzymała bowiem środki na konkretne działanie, więc zmiana kategorii wydatków nie zawsze jest możliwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne