Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Prekwalifikacja w przetargu ograniczonym

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Maria Witkowska

Do etapu składania ofert w przetargu ograniczonym nie można zaprosić więcej niż dwudziestu wykonawców. Stąd wybór tego trybu nie zawsze jest korzystny, ze względu na możliwość ograniczania konkurencji.

Przetarg ograniczony uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych jest postępowaniem dwuetapowym. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a zamawiający następnie zaprasza niektórych wykonawców do składania ofert. W pierwszym etapie zamawiający sprawdza, czy wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w postępowaniu, spełniają wymagania ustawowe, w szczególności zawarte w art. 24 pzp, oraz pozostałe dokładnie przez niego określone wymogami.

Istotą przetargu ograniczonego jest dopuszczenie do dalszego etapu postępowania tylko określonej liczby wykonawców. Ustawodawca przewidział dla tego trybu możliwość zaproszenia do składania ofert nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dwudziestu wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Z tego względu zamawiający jest zobowiązany określić w ogłoszeniu sposób wyłaniania wykonawców, którzy przejdą do kolejnego etapu, w sytuacji gdy wykonawców będzie więcej niż liczba określona w ogłoszeniu (w doktrynie i praktyce udzielania zamówień publicznych sposób ten określany jest mianem systemu prekwalifikacji). Zgodnie z art. 51 ust. 2 pzp zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. W praktyce zamawiający często mają problem z przyjęciem właściwego systemu prekwalifikacji.

Obiektywny, niedyskryminacyjny, związany z przedmiotem zamówienia

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że sposób wyłonienia wykonawców nie może być arbitralny czy dyskryminujący. Niemniej jednak zdarza się, że choć kryteria oceny są na pierwszy rzut oka obiektywne, to nie prowadzą do wyłonienia wykonawców, którzy dają gwarancję prawidłowej realizacji zamówienia za rozsądną cenę. Zamawiający powinien pamiętać o tym, że sposób oceny wykonawców musi być związany z przedmiotem zamówienia. Niecelowe więc będzie premiowanie wykonawców o dużym doświadczeniu w realizacji dowolnych wielomilionowych przedsięwzięć budowlanych, gdy przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznej inwestycji, np. basenu. Taki sposób oceny – choć co do zasady obiektywny i niedyskryminacyjny – może bowiem prowadzić do wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy posiadają doświadczenie właśnie w realizacji basenów czy aquaparków.

W przypadku gdy zamawiający przyjmie jako kryterium oceny doświadczenie wykonawców, należy pamiętać o treści rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wprawdzie przyjmuje się, że do punktacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w przetargu ograniczonym, nie stosuje się ograniczeń zawartych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 tego rozporządzenia, ale niecelowe będzie wyróżnianie wykonawców, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem nawet sprzed przeszło 10 lat. Na rynku mogą bowiem funkcjonować podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych przy użyciu najnowszych technologii i w konkretnym postępowaniu może być zasadne wzięcie pod uwagę takiego rodzaju doświadczenia. Zamawiający powinien więc pamiętać, aby ograniczyć punktowanie doświadczenia wykonawcy w przypadku dostaw i usług do 3 lat, a robót budowlanych do 5 lat.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne