Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Błędny szacunek zamawiającego

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Anna Wrzesień

Praktyka badania ofert pod kątem realności zaoferowanej ceny stawia pytanie o to, czy zaniżenie ceny w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia zawsze świadczyć będzie o jej rażąco niskim charakterze.

W celu wyeliminowania wykonawców niewiarygodnych i nierzetelnych z uwagi na proponowane przez nich nierealistyczne ceny, a także w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ustawodawca przewidział mechanizmy weryfikacji prawidłowości oferty złożonej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zaoferowanej ceny, jak również sankcje na wypadek niewykazania jej realności. Mechanizmy te ustawodawca wdrożył przez dyspozycje art. 90 ust. 1–3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnicza treść obecnie obowiązującego art. 90 ust. 1 pzp wskazuje, że „jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (…)”. Kolejne ustępy rzeczonego przepisu nakładają natomiast:

 

  1. na wykonawcę – obowiązek wykazania realności zaoferowanej ceny w przypadku zaistnienia domniemania ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 2 pzp);
  2. na zamawiającego – obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub złożył wyjaśnienia, które potwierdzają istnienie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 3 pzp).

 

W tym kontekście istotne jest podkreślenie, że art. 90 ust. 3 pzp nie stanowi samodzielnej podstawy odrzucenia oferty danego wykonawcy, ale wskazuje jedynie, w jakich sytuacjach domniemanie rażąco niskiej ceny, wynikające z wdrożonej procedury wyjaśnień, nie zostanie obalone, w konsekwencji czego zaktualizuje się przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp. Podstawą prawną odrzucenia oferty w takiej sytuacji jest więc każdorazowo art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp w zw. z art. 90 ust. 3 pzp.

Brzmienie cytowanych przepisów wskazuje z jednej strony, że ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie rażąco niskiej ceny (wskazując jedynie przykłady uprawdopodabniające jej istnienie), z drugiej zaś, że podjęcie decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny zawsze musi być poprzedzone procedurą jej wyjaśnienia, w ramach której zamawiający ma obowiązek wystosowania do wykonawcy wezwania do wyjaśnień, a następnie skrupulatnej i obiektywnej ich oceny. Ocena zamawiającego na każdym z tych etapów powinna przy tym uwzględniać definicję rażąco niskiej ceny wypracowaną w orzecznictwie, gdzie wskazuje się, że jest to cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień, uniemożliwiająca prawidłową realizację danego zamówienia.

Kiedy należy wezwać do wyjaśnień?

Analiza wskazanych przepisów w połączeniu z brakiem ustawowej definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, a także z koniecznością dążenia do zabezpieczenia prawidłowości wydatkowania środków publicznych, prowadzi do wniosku, że procedura weryfikacji, czy kalkulacja ofertowa jest prawidłowa i rzetelna, powinna być wdrożona w każdym przypadku, gdy pojawiają się podejrzenia, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest ceną rażąco niską. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne