Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 04-05-2009
Tagi:    kosztorys   konsorcjum   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Mylne pouczenie zawarte w rozstrzygnięciu protestu o prawie wniesienia odwołania pozostaje bez znaczenia dla skuteczności skorzystania przez wykonawcę z tego środka ochrony prawnej.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 118/09

Postanowienie z dnia 6 lutego 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie


W postępowaniu o udzielenie zamówienia na ochronę zajezdni i dworca autobusowego, monitoring tych obiektów, konwojowanie wartości pieniężnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, został wniesiony protest, a następnie odwołanie przez firmę X w związku z wyborem jako najkorzystniejszej oferty firmy Y. Odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty firmy Y jako zawierającej rażąco niską cenę.

 

W uzasadnieniu faktycznym zarzutów protestu odwołujący podniósł, że dokumentacja oferty wybranego wykonawcy wykazuje braki w zakresie: potwierdzenia posiadania przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia stosownych uprawnień; certyfikatów dotyczących wskazanych pojazdów; polisy ubezpieczeniowej w zakresie konwojowania środków pieniężnych. Zaproponowana stawka za roboczogodzinę świadczenia usług – 7,60 zł netto – nie uwzględnia, zdaniem odwołującego się, rzeczywistych i całościowych kosztów wykonania zamówienia.

 

Zdaniem członków KIO zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 192.992,29 euro za cały okres objęty zamówieniem, tj. od 16 stycznia 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. Mając na względzie, że postępowanie dotyczy usług z zakresu obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, wykonywane dla podmiotu będącego zamawiającym sektorowym, przepisy Pzp znajdują zastosowanie od kwoty 412 tys. euro. Z tego też względu, w opinii arbitrów, odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 1 Pzp. W tych okolicznościach mylne pouczenie zawarte w rozstrzygnięciu protestu o prawie wniesienia odwołania pozostaje bez znaczenia dla skuteczności skorzystania przez wykonawcę z tego środka ochrony prawnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne