Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Miarkowanie kar umownych

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Prawie każda umowa o zamówienie publiczne zawiera zapisy dotyczące naliczania wykonawcy kar umownych. Ich katalog jest różny, jednak niemal zawsze zamawiający przewidują naliczanie kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy.

Pierwsza z nich definiowana jest jako określony ułamek procenta wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, druga zwyczajowo wynosi 10% wynagrodzenia wykonawcy. W toku realizacji zamówienia publicznego może się zdarzyć sytuacja, w której zwłoka w ukończeniu tego zamówienia jest tak duża, że naliczona kara umowna ma wartość porównywalną z wysokością wynagrodzenia za to zamówienie. Odpowiedź na pytanie, czy zamawiający ma prawo wyegzekwować taką karę umowną w pełnej wysokości, odnajdziemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2013 r. (I CSK 124/13)


„(…) żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę od umowy, może być potraktowana jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco wygórowanej. Wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego a wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy. Sąd odwoławczy pominął tę okoliczność, pomimo zgłoszenia przez powódkę stosownego żądania w apelacji, co skutkowało naruszeniem art. 484 § 2 k.c. wskutek co najmniej przedwczesnego uznania, że nie zachodziły przesłanki do miarkowania kary umownej należnej stronie pozwanej (…)”.

Na temat miarkowania kary umownej w celu przeciwdziałania dużym dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary a godnym ochrony interesem zamawiającego jako wierzyciela wypowiedział się także Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 20 grudnia 2013 r. (VI ACa 683/13), cytując orzeczenie Sądu Najwyższego z 23 maja 2013 r. (IV CSK 644/12).
 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2013 r. (VI ACa 683/13)

 

„Dopuszczalne jest uwzględnianie stosunku między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania jako miernika oceny wysokości kary umownej. Jeżeli kara umowna jest równa bądź zbliżona do wartości zobowiązania, można ją uznać za rażąco wygórowaną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne