Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Naruszenie obowiązków zawodowych

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    dostawa   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Od wielu lat postępowanie na usługi cateringowe wygrywa u nas ten sam wykonawca. Nie jesteśmy do końca zadowoleni ani z jakości potraw, ani z obsługi kelnerskiej. Czy jeśli w kolejnym postępowaniu wykonawca ten złoży ofertę, będziemy mogli go wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy pzp?

Zgodnie z art. 24 ust. 2a pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do negocjacji.

Powołanie się zamawiającego na art. 24 ust. 2a obwarowane jest więc szeregiem przesłanek. Jeżeli wykonawca wygrywa cyklicznie powtarzające się postępowania przetargowe, to wymagany okres 3 lat przed wszczęciem postępowania prawdopodobnie zostanie zachowany.

Jeśli zaś chodzi o zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo, to terminów tych nigdzie nie zdefiniowano. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 marca 2004 r. (IV CK 151/03) wskazał, że przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

Zamawiający w tym przypadku powinien umieć wykazać rażące niedbalstwo, polegające na niezadowalającej jakości serwowanych posiłków czy serwisu kelnerskiego, za pomocą dowolnych środków dowodowych. W tym celu powinien przeanalizować umowy z ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania i sprawdzić, czy nie naliczał wykonawcy kar związanych z wykonywaniem przedmiotowej umowy, co mogłoby stanowić dowód rażącego niedbalstwa wykonawcy i braku poprawy z jego strony.

Aby jednak zamawiający mógł skorzystać z omawianej możliwości wykluczenia, wykonawca musi poważnie naruszyć obowiązki zawodowe. Poważnym naruszeniem zaś jest zachowanie danego wykonawcy wykazującego zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony. Nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy może ewentualnie wskazywać na niskie kompetencje zawodowe wykonawcy, lecz nie jest równoważne z poważnym wykroczeniem (zob. także wyrok KIO z 11 maja 2015 r., KIO 885/15).

Zamawiający musi też – w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub zaproszeniu do negocjacji – przewidzieć możliwość korzystania z art. 24 ust. 2a pzp. Brak takiego zapisu spowoduje, że zamawiający nie będzie mógł powołać się na art. 24 ust. 2a pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne