Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zamówienia udzielane przez instytucje UE

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne.

Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje unijne regulowane jest przepisami:

  • rozporządzenia Rady (WE, Eu­ratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUrz UE, L 248, s. 1);
  • rozporządzenia Komisji (WE, Eu­r­atom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUrz UE, L 357, s. 1; są to przepisy wykonawcze).


Bazują one na dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych, a dokładnie – na dyrektywie 2004/18/WE. Ponieważ polski system zamówień publicznych również opiera się na dyrektywach zamówieniowych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje unijne odnosi się do sytuacji prawnej, która odpowiada polskim realiom, może więc być inspiracją dla naszych rodzimych instytucji zamawiających i sądów.

Sprawa T-90/14

Wyrok wydany 8 października 2015 r. w sprawie T-90/14 Secolux p. Komisji Europejskiej1 dotyczył odpowiedzialności pozaumownej Komisji Europejskiej. W ramach tego orzeczenia Trybunał przeanalizował kilka zarzutów podniesionych przez przegranego oferenta. Poniżej zostaną omówione dwa z nich: nieuzasadnienie niskiej ceny oraz przewaga konkurencyjna aktualnego wykonawcy.

Zarys sprawy

Zamówienie, zlecane w ramach przetargu nieograniczonego, dotyczyło świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa, która miała być przeprowadzana w budynkach Komisji Europejskiej na terenie Luksemburga. W przetargu tym wygrał oferent, który poprzednio świadczył rzeczone usługi, tak więc nie doszło do zmiany wykonawcy.

Inny oferent, Secolux, ubiegający się również o to zamówienie, wniósł sprawę na wokandę TSUE.

Orzeczenie Trybunału w zakresie nieuzasadnienia niskiej ceny

Trybunał odrzucił argumentację powoda i nie zgodził się z jego twierdzeniem, że oferta zwycięskiego oferenta powinna zostać odrzucona jako w sposób nieuzasadniony niska, wskazując:

  • sam fakt, że oferta zwycięskiego oferenta jest cenowo znacznie niższa niż oferta powoda, nie stanowi dowodu na to, iż jest ona niska niezasadnie (pkt 64);
  • dużo niższa cena zaproponowana przez zwycięskiego oferenta może być wyjaśniona tym, że posiada on już personel, który będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia, a ponadto przewiduje podwykonawstwo na poziomie 35% (pkt 65);

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne