Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Zamówienia udzielane przez instytucje UE

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne.

Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje unijne regulowane jest przepisami:

  • rozporządzenia Rady (WE, Eu­ratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUrz UE, L 248, s. 1);
  • rozporządzenia Komisji (WE, Eu­r­atom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUrz UE, L 357, s. 1; są to przepisy wykonawcze).


Bazują one na dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych, a dokładnie – na dyrektywie 2004/18/WE. Ponieważ polski system zamówień publicznych również opiera się na dyrektywach zamówieniowych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje unijne odnosi się do sytuacji prawnej, która odpowiada polskim realiom, może więc być inspiracją dla naszych rodzimych instytucji zamawiających i sądów.

Sprawa T-90/14

Wyrok wydany 8 października 2015 r. w sprawie T-90/14 Secolux p. Komisji Europejskiej1 dotyczył odpowiedzialności pozaumownej Komisji Europejskiej. W ramach tego orzeczenia Trybunał przeanalizował kilka zarzutów podniesionych przez przegranego oferenta. Poniżej zostaną omówione dwa z nich: nieuzasadnienie niskiej ceny oraz przewaga konkurencyjna aktualnego wykonawcy.

Zarys sprawy

Zamówienie, zlecane w ramach przetargu nieograniczonego, dotyczyło świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa, która miała być przeprowadzana w budynkach Komisji Europejskiej na terenie Luksemburga. W przetargu tym wygrał oferent, który poprzednio świadczył rzeczone usługi, tak więc nie doszło do zmiany wykonawcy.

Inny oferent, Secolux, ubiegający się również o to zamówienie, wniósł sprawę na wokandę TSUE.

Orzeczenie Trybunału w zakresie nieuzasadnienia niskiej ceny

Trybunał odrzucił argumentację powoda i nie zgodził się z jego twierdzeniem, że oferta zwycięskiego oferenta powinna zostać odrzucona jako w sposób nieuzasadniony niska, wskazując:

  • sam fakt, że oferta zwycięskiego oferenta jest cenowo znacznie niższa niż oferta powoda, nie stanowi dowodu na to, iż jest ona niska niezasadnie (pkt 64);
  • dużo niższa cena zaproponowana przez zwycięskiego oferenta może być wyjaśniona tym, że posiada on już personel, który będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia, a ponadto przewiduje podwykonawstwo na poziomie 35% (pkt 65);

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne