Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Indywidualna interpretacja

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Anna Packo
Autor: Rys. B. Brosz

W celu uniknięcia kłopotów związanych ze wskazywaniem przez wykonawców niewłaściwej stawki VAT w składanych ofertach zamawiający może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jednym z obowiązkowych elementów, które zamawiający musi zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 pzp). Popełniony przez wykonawcę błąd w obliczeniu ceny oferty skutkuje jej odrzuceniem na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. Jeśli zaś błąd ten wynika z niezgodności obliczenia ceny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia – m.in. zawartym tam opisem sposobu obliczenia ceny – to art. 89 ust. 1 pkt 6 występuje w zbiegu z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp lub wręcz jest przez niego konsumowany. Z tego powodu w praktyce art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp jako odrębna podstawa odrzucenia oferty pojawia się stosunkowo rzadko, a najczęstszym powodem stwierdzenia wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, o którym mowa w tym przepisie, jest uznanie zastosowanej przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług za nieprawidłową.

Uchwały Sądu Najwyższego z 2011 r.

Od chwili wydania przez Sąd Najwyższy 20 października 2011 r. obu uchwał dotyczących skutków zastosowania nieprawidłowego VAT (III CZP 52/11 i III CZP 53/11) dyskusja o możliwości zastosowania podejścia bardziej liberalnego z punktu widzenia procedury zamówieniowej, zgodnie z którym prawidłowe obliczenie i odprowadzenie VAT obciąża wyłącznie wykonawcę, została zamknięta.

Dla przypomnienia – w obu uchwałach (o bliźniaczej treści) Sąd Najwyższy wskazał, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp)1.

Sąd Najwyższy odwołał się do zastosowanej w art. 2 pkt 1 pzp definicji ceny2. Zdaniem Sądu ze względu na to, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, to jest on składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy, co już na etapie składania ofert nakłada na wykonawców obowiązek obliczenia ceny oferty z uwzględnieniem właściwej stawki tego podatku. Z tego zaś wynika obowiązek dla zamawiającego dokonania oceny poprawności ofert także w tym zakresie i – jeśli jest to dopuszczalne wobec przesłanek z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp – poprawienia zastosowanego podatku. Jednak – co jasno wynika z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp – taka poprawka możliwa jest jedynie, gdy zamawiający wskazał w specyfikacji konkretną stawkę VAT, tylko bowiem w takim przypadku może dojść do wystąpienia omyłki polegającej na niezgodności obu stawek. Wobec braku podania w specyfikacji stawki VAT obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie stawki podatku, a stwierdzenie, że stawka ta jest nieprawidłowa, jest równoznaczne z błędem w obliczeniu ceny oferty, bez względu na rozmiar stwierdzonego uchybienia.

Choć Sąd nie zgodził się z argumentem, że ocena zastosowania przez oferentów prawidłowej stawki VAT może być dokonywana wyłącznie przez organy kontroli skarbowej, to nie mógł pominąć faktu, iż skutki prawne takiej oceny i interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonane przez zamawiającego ograniczają się do wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie mają rozstrzygającego znaczenia w sferze zobowiązań podatkowych tych wykonawców, już po zawarciu i wykonaniu umowy z zamawiającym, czyli w kwestii najistotniejszej, dotyczącej tego, jaki podatek wykonawca finalnie będzie musiał odprowadzić.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne