Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Forma dokumentów, oferty i komunikacji

Agnieszka Szulakowska
prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 pzp musimy zamieścić w siwz informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują, zgodnie z naszym wyborem: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 pzp). Swoboda w określaniu sposobu komunikowania się z wykonawcami została ograniczona wyłącznie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, które dla określonych czynności nakazują zachowanie odpowiedniej formy.

Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 pzp (z projektu zmiany pzp wynika, że przedmiotowy przepis zostanie uchylony), wykonawcy składają – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej, albo za naszą zgodą w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Projekt zmiany pzp w art. 10a ust. 1 przewiduje, że komunikacja między stronami w postępowaniu, dotycząca składania ofert, wniosków, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w tym zakresie przepis zacznie obowiązywać 18 kwietnia 2018 r.), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym projekcie pojęcie „środki komunikacji elektronicznej” zdefiniowano przez odesłanie do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie stanowią oferty. Dokumenty te – w myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – można złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów wykonawca musi je opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów w § 7 ust. 1 (który w przypadku centralnych zamawiających wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r., a w pozostałych przypadkach 18 października 2018 r.; takie terminy określono też dla obowiązywania rozdz. 2a zmienianej pzp) wskazano, że dokumenty będą przekazywane wyłącznie przy użyciu elektronicznych środków komunikacji w rozumieniu pzp. Dokumenty w postaci elektronicznej powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne