Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Forma dokumentów, oferty i komunikacji

Agnieszka Szulakowska
prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 pzp musimy zamieścić w siwz informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują, zgodnie z naszym wyborem: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 pzp). Swoboda w określaniu sposobu komunikowania się z wykonawcami została ograniczona wyłącznie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, które dla określonych czynności nakazują zachowanie odpowiedniej formy.

Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 pzp (z projektu zmiany pzp wynika, że przedmiotowy przepis zostanie uchylony), wykonawcy składają – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej, albo za naszą zgodą w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Projekt zmiany pzp w art. 10a ust. 1 przewiduje, że komunikacja między stronami w postępowaniu, dotycząca składania ofert, wniosków, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w tym zakresie przepis zacznie obowiązywać 18 kwietnia 2018 r.), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym projekcie pojęcie „środki komunikacji elektronicznej” zdefiniowano przez odesłanie do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie stanowią oferty. Dokumenty te – w myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – można złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów wykonawca musi je opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów w § 7 ust. 1 (który w przypadku centralnych zamawiających wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r., a w pozostałych przypadkach 18 października 2018 r.; takie terminy określono też dla obowiązywania rozdz. 2a zmienianej pzp) wskazano, że dokumenty będą przekazywane wyłącznie przy użyciu elektronicznych środków komunikacji w rozumieniu pzp. Dokumenty w postaci elektronicznej powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne