Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Opracowanie studium wykonalności

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie

Wzorem poprzednich lat także w obecnej perspektywie finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych wymagane jest wykazanie zasadności i racjonalności wykonania przedsięwzięcia.

Studium wykonalności projektu to dokument zawierający analizę potencjału projektowanego przedsięwzięcia przez określenie jego mocnych i słabych stron, wskazanie jego możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów niezbędnych do jego realizacji wraz z oceną szans jego powodzenia. Studium opracowuje się w fazie formułowania przedsięwzięcia, analizując wszystkie szczegóły jego przygotowania, prowadzenia i korzystania (eksploatowania). Sporządzane studium wykonalności musi zostać opracowane w sposób adekwatny do specyfiki planowanych projektów („twarde”, czyli infrastrukturalne/inwestycyjne, oraz „miękkie”, związane z rozwojem kapitału ludzkiego). Dlatego dla każdego programu operacyjnego precyzowane są szczegółowe wymogi, jakie studium musi zawierać. Ma to na celu ujednolicenie zasad przygotowania tego dokumentu przez wszystkich wnioskodawców, a przy tym pozwala na porównanie przedsięwzięć podmiotów starających się o dofinansowanie w ramach danego programu. Studium wykonalności jest bowiem rozszerzeniem i uszczegółowieniem informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zagadnienia, które należy opisać w studium wykonalności dla sektora wodno-ściekowego

Dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) w ramach osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”), szczegółowy zakres studium wykonalności dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poiis.nfosigw.gov.pl), będącego Instytucją Wdrażającą POIiŚ. Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu przedstawione zostaną jedynie główne zagadnienia, jakie muszą zostać opisane w studium. Są one następujące:

1. Podsumowanie danych nt. przedsięwzięcia:

  • wskazanie wnioskodawcy, jego potencjału technicznego, finansowego, prawnego i administracyjnego oraz ewentualnego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków,
  • dane dotyczące przedsięwzięcia, w tym m.in. podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego, cele przedsięwzięcia i jego opis (zakres rzeczowy i koszt), wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji, zgodność inwestycji z POIiŚ oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska,
  • analiza oddziaływania na środowisko,
  • plan wdrożenia (struktura instytucjonalna, niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia),
  • wyniki analizy finansowej i plan finansowania inwestycji,
  • wyniki analiz: trwałości finansowej, kosztów i korzyści oraz ryzyka i wrażliwości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne