Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zadania dotyczące rewitalizacji a pzp

Data publikacji: 06-04-2016 Autor: Wojciech Piórkowski

Pod koniec zeszłego roku do wskazanego w art. 4 pzp katalogu zamówień, wobec których nie stosuje się przepisów pzp, dodano zamówienia związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązują nowe przesłanki wyłączające stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień na usługi lub roboty budowlane, których przedmiotem jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w ustawie o rewitalizacji. Zgodnie z przepisami tej ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Gmina zatem posiada możliwość przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji przez wskazanie tzw. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (gminne programy rewitalizacji). Obszary te wyznaczane są przez radę gminy w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Obszary rewitalizacji i Specjalne Strefy Rewitalizacyjne

Obszar rewitalizacji ma przede wszystkim istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego i obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk:

1) gospodarczych – zwłaszcza niskim stopniem przedsiębiorczości, słabą kondycją lokalnych przedsiębiorstw, lub
2) środowiskowych – szczególnie przekroczeniem standardów jakości środowiska, obecnością odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złym stanem technicznym, brakiem dostępu do podstawowych usług lub ich niską jakością, niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskim poziomem obsługi komunikacyjnej, niedoborem terenów publicznych lub ich niską jakością, lub
4) technicznych – w szczególności degradacją stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, szczególnie w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Ustawodawca dla niektórych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (zwłaszcza istotnych z punktu widzenia interesów gminy) umożliwił tworzenie – w ramach gminnego programu rewitalizacyjnego – Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej. Strefa ta jest obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego. Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne