Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Poważne naruszenie obowiązków zawodowych

Data publikacji: 06-04-2016 Autor: Ewa Wiktorowska

Zamawiający, badając zdarzenia z przeszłości wykonawcy, musi rozstrzygnąć, czy wykonawca dopuścił się poważnych naruszeń zawodowych i czy były one zawinione. Jeśli tak, to wykonawcę należy wykluczyć z postępowania.

Nie może budzić wątpliwości, że celem wprowadzenia art. 24 ust. 2a do ustawy Prawo zamówień publicznych było umożliwienie zamawiającym wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, w stosunku do których zachodzi zwiększone ryzyko niewykonania w przyszłości zamówienia publicznego.

Źródłem tego przepisu jest art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE, zgodnie z którym z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające, a kontynuacją – art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE.

Wiarygodność i rzetelność wykonawcy

Treść art. 24 ust. 2a wiąże się z badaniem rzetelności i uczciwości wykonawcy, tj. ustaleniem takiej wiarygodności wykonawcy, która – biorąc pod uwagę jego wcześniejszą działalność – da zamawiającemu przekonanie, że wykonawca w sposób prawidłowy wykona przyszłe zamówienie.

„(…) funkcje wykluczenia z powodu «poważnego wykroczenia zawodowego» odgrywają fundamentalną rolę, zwłaszcza z punktu widzenia efektywnego wydatkowania środków publicznych i ochrony uczciwej konkurencji. Efektywne bowiem zamówienie to umowa ekwiwalentna, zawarta z wiarygodnym wykonawcą, rzeczywiście zdolnym do należytego wykonania zamówienia. Zaufanie do kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy, popartych dobrą reputacją, stanowi odwieczną gwarancję realnego wykonania zamówienia publicznego”1.

Dla wykluczenia wykonawcy z postępowania omawiany przepis wymaga, by ten dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w odpowiednim stopniu winy. Nie określono jednak zamkniętego katalogu naruszeń, które skutkowałyby jego zastosowaniem. Przykładowo tylko wskazuje się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Tym samym to zamawiający, badając zdarzenia z przeszłości wykonawcy, musi w obecnym stanie prawnym pozyskać wiedzę, czy wykonawca dopuścił się naruszeń, a jeżeli tak – ocenić, czy noszą one znamiona poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w odpowiednim stopniu winy.

Definicja pojęcia „poważne wykroczenie zawodowe”

„Trybunał zdefiniował pojęcie «poważnego wykroczenia zawodowego», uznając, że pojęcie to nie powinno obejmować jednak jedynie naruszenia wąsko rozumianych norm deontologicznych obowiązujących w zawodzie wykonywanym przez wykonawcę, które stwierdzane są przez organ dyscyplinarny ustanowiony dla tego zawodu lub w prawomocnym orzeczeniu sądowym. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne