Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

III Forum zamówień publicznycH na roboty budowlane - 29 lutego–2 marca 2016 r.

Data publikacji: 06-04-2016
Autor: Fot. Paweł Konarzewski

Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców

Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu zagadnieniu skupili się na analizie problemów dotyczących tego typu zamówień w kontekście oczekiwanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tematyka większości wykładów i warsztatów podczas tegorocznego FORUM nawiązywała wprost do rozwiązań prawnych przyjętych przez ustawodawcę unijnego w nowych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych. Stoimy bowiem przed trudnym procesem implementacji tych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Proces ten trwa od dłuższego czasu, a każdy zamawiający i wykonawca oczekuje, że już wkrótce w jego następstwie dojdzie do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Patronaty Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

  • Ministerstwo Rozwoju
  • Urząd Zamówień Publicznych
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Goście specjalni

inż. Balbina Kacprzyk
Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

dr Paweł Nowicki
Ekspert Komitetu Regionów

inż. Ewa Wiktorowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

mec. Krzysztof Zedlewski
Radca prawny świadczący pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, m.in. spółek Skarbu Państwa

TEMATYKA WYSTĄPIEŃ

Dzień I

Koszty cyklu życia produktu w robotach budowlanych na gruncie nowych dyrektyw UE
Prowadząca: Balbina Kacprzyk


W nowych dyrektywach zamówieniowych można dostrzec nowe podejście do kosztów cyklu życia obiektów oraz do efektywności kosztowej. Ustawodawca unijny zwraca uwagę na wymaganie ogólnej, wspólnej metodologii dotyczącej rachunku kosztów cyklu życia. W dotychczasowych projektach nowelizacji pzp koszt został wymieniony jako jeden z przykładów kryteriów pozacenowych. Wskazano przy tym, że kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia. Rachunek ten z kolei obejmuje koszty:

 

  • wewnętrzne – ponoszone przez instytucję zamawiającą lub innych użytkowników (np. koszty: związane z nabyciem, użytkowaniem, utrzymaniem, wycofaniem z eksploatacji),
  • zewnętrzne – koszty przypisywane zewnętrznym efektom ekologicznym związanym z produktem, usługą lub robotą budowlaną, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować (np. koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń czy koszty łagodzenia zmian klimatu).

Zmiany zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wynikające z nowych dyrektyw zamówieniowych i projektu nowelizacji pzp
Prowadząca: Ewa Wiktorowska


Najistotniejsze kwestie związane z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zostały określone w art. 42–44 dyrektywy 2014/24/UE, które to precyzują m.in. zawartość specyfikacji technicznych.

Według projektu nowelizacji pzp zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego. Ustawodawca wskazuje przy tym, że zamawiający powinien wymagać – adekwatnie do przedmiotu zamówienia – dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje też szereg elementów fakultatywnych, których można, ale nie trzeba wymagać.

Ważnym wymogiem jest ten, by osoby uczestniczące w realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ponadto sposób opisania przedmiotu zamówienia zawsze powinien uwzględniać wiążące krajowe przepisy techniczne.


Podmiotowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane a warunki udziału wykonawców w świetle dyrektyw UE i projektu nowelizacji pzp
Prowadzący: dr Paweł Nowicki


Obecnie stosowane kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Wyjątkiem od tej zasady są usługi niepriorytetowe (art. 5 ust. 1 pzp).

Tymczasem art. 58 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE przewiduje, że kryteria kwalifikacji mogą dotyczyć: kompetencji do prowadzenia danej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Wymagania te muszą być związane z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalne.

Ustawodawca unijny wskazuje także, że każdorazowo, gdy kwalifikacje zatrudnionego personelu mają wpływ na poziom realizacji zamówienia, instytucjom zamawiającym należy zezwolić na zastosowanie jako kryterium udzielenia zamówienia organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, ponieważ może mieć to wpływ na jakość wykonania zamówienia, a co za tym idzie, wartość ekonomiczną oferty. Projekt nowelizacji pzp zakłada zatem – zgodnie z dyrektywami – zmiany w zakresie zarówno warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert (zob. np. projektowany art. 22, 22c, 26d czy 91).


Ochrona dóbr intelektualnych w zamówieniach publicznych na roboty budowlane podlegających ochronie prawnoautorskiej. Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe
Prowadzący: mec. Krzysztof Zedlewski


Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem – a tym samym przedmiotem praw autorskich – jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Zamówienie publiczne dotyczące dzieła, które posiada cechy utworu, powinno więc wiązać się z zawarciem umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe lub umowy licencyjnej na korzystanie z dzieła. Trzeba przy tym podkreślić, że ochronie prawnoautorskiej podlega wyłącznie rezultat twórczego świadczenia wykonawcy, nie podlegają jej natomiast czynności o charakterze technicznym.Dzień II

Zamówienia publiczne na roboty budowlane do progu 30 000 euro: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, zasady ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, sposób udzielenia zamówienia i zawarcie umowy
Prowadząca: Dorota Grochalska


Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, czyli 125 241,00 zł (bez VAT).

Ustawodawca w pzp uzależnia niemal wszystkie czynności zamawiającego – zarówno te fakultatywne, jak i te obligatoryjne – od tego, z jakim rodzajem przedmiotu zamówienia i o jakiej wartości mamy do czynienia. Bez opisania przedmiotu i obliczenia jego wartości zamawiający nie jest w stanie określić, jakie zasady przy udzieleniu danego zamówienia może, a jakie musi zastosować.

Zamówienia do 30 000 euro nie przestają być zamówieniami publicznymi. Choć zamawiający nie stosują wówczas pzp, to muszą przestrzegać przepisów ustawy o finansach publicznych (aby zapewnić m.in. celowość i oszczędność wydatkowania środków) oraz – w przypadku robót budowlanych – przepisów prawa budowlanego. Zastosowanie tych zasad należy udowodnić za pomocą np.: regulaminu udzielania zamówień publicznych, planu finansowego zamówień publicznych, rejestru udzielonych zamówień publicznych, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wynikających z ww. regulaminu.


Odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym naliczaniem i nieegzekwowaniem kar umownych w zamówieniach na roboty budowlane
Prowadzący: Krzysztof Puchacz


W myśl art. 471 kc dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nieodzowną przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w tym przepisie jest szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. W art. 483 kc ustawodawca wskazał natomiast, że w umowie można zastrzec, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Kara umowna stanowi należność jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie zaś z art. 5 uondfp naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są m.in. czynności i zaniechania polegające na nieustaleniu kary umownej, ustaleniu jej w zbyt niskiej wysokości, jej niepobraniu lub niedochodzeniu.


Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na prace projektowe i usługi w ujęciu praktycznym oraz w świetle projektowanych zmian pzp
Prowadząca: mec. Agnieszka Suchecka


Projekt nowelizacji przewiduje zmiany w treści art. 90 ust. 1 pzp. Ma on otrzymać następujące brzmienie: „Jeżeli cena lub koszt oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen lub kosztu wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu”.

Poszerzono przy tym katalog przykładowych wyjaśnień (art. 90 ust. 1 pkt 3–5 projektowanej ustawy Prawo zamówień publicznych) o dowody w zakresie:

 

  • wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności o minimalnym wynagrodzeniu, i przepisów zabezpieczenia społecznego, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  • wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  • powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Projekt budowlany: wytyczne do projektowania, zmiany w zakresie zawartości projektu dla niektórych rodzajów budowy; uzupełnienia zmian projektu; kontrola projektu przez organ administracyjny; istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – różnice, procedury
Prowadzący: Jerzy Wysocki


Jedyną dokumentacją, którą zdefiniowano w ustawie Prawo budowlane, jest projekt budowlany. W konsekwencji wszystkie zapisy, w tym dotyczące definicji dokumentacji budowy, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnień budowlanych, praw i obowiązków projektanta, przepisów karnych i odpowiedzialności zawodowej, odnoszą się jedynie do projektu budowlanego.

Projekt budowlany jest niezbędny organom administracji budowlanej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i w tej decyzji podlega zatwierdzeniu (w przypadku budowy obiektów, które nie wymagają takiej decyzji, w ogóle nie jest potrzebny). Rozwinięciem i uzupełnieniem projektu budowlanego jest dokumentacja projektowa powszechnie nazywana projektem wykonawczym. Zakres i formę: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego określono w rozporządzeniu, które zostało wydane 2 września 2004 r. przez Ministra Infrastruktury jako akt wykonawczy do ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane, zasady jego rozliczania i zwrotu oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
Prowadzący: Jacek Jerka


Zgodnie z art. 147 ust. 1–2 pzp zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednak postanowienia dotyczące nienależytego wykonania albo niewykonania umowy powinny być opisane w umowie w celu uniknięcia nieporozumień. Zamawiający powinien mieć na uwadze także treść art. 151 pzp, w którym wskazano terminy zwrotu zabezpieczenia.

Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy można zaspokoić kary umowne, wykonanie zastępcze, rękojmię, gwarancję. W umowie powinny zostać zawarte zapisy dotyczące następujących elementów procedury zwrotu: zasady, terminy, wymagane dokumenty (na podstawie których nastąpi zwrot), sposób przechowywania dokumentów związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie musi występować do sądu w celu zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Dzień III

Realizacja umowy o roboty budowlane a dopuszczalne na gruncie nowych dyrektyw zmiany umowy o roboty budowlane, aneksowanie umowy, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy w świetle projektu nowelizacji pzp
Prowadzący: mec. Paweł Granecki


Co do zasady – zgodnie z obecnie obowiązującym art. 144 pzp – zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Istnieje jednak możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany.

Zmianę zamówienia można uznać za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które – gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień – umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu, lub innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona (wyrok ETS w sprawie C-454/06).

Zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kc (zob. np. art. 77, 365¹ i 395, 491 czy 636).


Odbiór robót budowlanych – częściowy, końcowy i ostateczny, skład i zadania komisji odbiorowej a użytkowanie obiektu – obowiązki zamawiającego w świetle uregulowań prawnych
Prowadzący: Zbigniew Popek


Odbiór robót – to kontrola standardu, jakości i ilości zrealizowanych robót w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych użytych w procesie budowy oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę i wymaganiami sztuki budowlanej, w tym przewidzianych przez projektanta norm i zasad.

Faktycznym zakończeniem procesu odbioru jest podpisanie przez wyznaczonego przedstawiciela inwestora lub komisję odbiorową protokołu odbioru. Zamawiający powinien mieć na uwadze w tym zakresie m.in. zapisy art. 25 pkt 3 pr.bud., art. 22 pkt 8 i 9 pr.bud., art. 3 pkt 13 i 14 pr.bud.


Wieczorne spotkania

 

Pierwszy dzień FORUM zakończył się uroczystą kolacją, po której nasi goście mogli poczuć się jak w kasynie. Wieczór upłynął na zabawie przy dźwiękach muzyki i na rozmowach w swobodniejszej atmosferze.


Warsztaty tematyczne

Popołudnie drugiego dnia konferencji zostało poświęcone na zajęcia warsztatowe. Uczestnicy FORUM mogli w mniejszym gronie przedyskutować wybrane zagadnienie:

1. Podwykonawstwo na etapie realizacji umowy o roboty budowlane – postanowienia umowne co do zasad rozliczania podwykonawców i dalszych podwykonawców a solidarna ich odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia (prowadząca: Agnieszka Szulakowska)
2. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające i zamienne a roboty dodatkowe i zaniechane w świetle najnowszego orzecznictwa i kontroli UZP oraz projektowanych zmian pzp (prowadzący: Zbigniew Leszczyński)
3. Pozacenowe kryteria oceny ofert na prace projektowe i roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie z uwzględnieniem zapisów nowych dyrektyw zamówieniowych i projektu nowelizacji pzp (prowadząca: Magdalena Michałowska).


FORUM Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane już po raz trzeci zgromadziło specjalistów z zakresu zamówień publicznych związanych z procesem budowlanym. Tematy poruszane podczas konferencji miały na celu nie tylko ugruntowanie wiedzy, ale także wyjaśnienie wątpliwości, zwłaszcza tych związanych z planowaną nowelizacją pzp.

Rosnące zainteresowanie konferencją wskazuje na potrzebę specjalistycznego podejścia do zamówień dotyczących robót budowlanych, a pozytywne oceny uczestników są dla nas, jako organizatorów, jasnym sygnałem, że warto zaprosić Państwa na kolejną edycję naszego FORUM.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne