Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Czekając na zmiany

Data publikacji: 06-04-2016 Autor: Maciej Łysakowski
Autor: Rys. K. Kanoniak
Autor: Rys. B. Brosz

Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień.

Do 18 kwietnia 2016 r. Polska jest zobowiązana implementować unijne dyrektywy, które weszły w życie w 2014 r., a mianowicie: dyrektywę klasyczną (2014/24/UE), sektorową (2014/25/UE) i koncesyjną (2014/23/UE), które regulują prawo zamówień publicznych. Wprowadzają one istotne zmiany, wśród których należy wymienić wykluczenie kredytów i pożyczek z reżimu zamówień publicznych, uproszczenie postępowania, większą innowacyjność. Zmiany te mają być osiągnięte m.in. przez wdrożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub informatyzację usług.

Kredyty bez przetargu

Jednym z najważniejszych postanowień nowych regulacji jest wyłączenie stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku procedury negocjowania oraz zawierania umów pożyczki i kredytu. Te przepisy mogą znacząco wpłynąć na działalność jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, koncernów paliwowych i energetycznych, w których większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dotychczas, aby jeden z ww. podmiotów uzyskał pożyczkę czy kredyt, konieczne było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – co nie tylko wiązało się z długotrwałą procedurą, ale też skutkowało upublicznieniem potrzeb kredytowych danego podmiotu, co mogło mieć wpływ na jego pozycję na rynku. W związku z tym, że dotąd z obowiązku stosowania tej procedury wyłączone były zamówienia dotyczące usług finansowych związanych z emisją papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, wspomniane podmioty często pozyskiwały finansowanie w ten właśnie sposób. Prawdopodobnie zostanie to zmienione przez przepisy implementujące unijne dyrektywy. Warto zwrócić uwagę, że w polskiej wersji językowej dyrektywy 2014/24/UE pojawia się sformułowanie o niestosowaniu procedur „do pożyczek” – nie ma tu mowy o kredytach. Jednak powinno się – i prawdopodobnie tak zrobi polski ustawodawca (takie rozwiązanie zakładał projekt nowej ustawy z zeszłej kadencji Sejmu) – objąć tą regulacją także kredyty. Przemawiają za tym względy systemowe i fakt, że na poziomie prawa unijnego nie rozróżnia się umów pożyczki od kredytu.

Co ciekawe, na skutek projektowanych zmian w zakresie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nabywanie usług prawnych nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania – o ile beneficjentem tychże usług nie będzie wyłącznie zamawiający (co akurat stanowi określenie nieostre i może być przedmiotem kontrowersji w praktyce).

Nowością jest również brzmienie art. 5b dotyczącego ustalenia wartości zamówienia, od czego uzależnione jest stosowanie określonego trybu udzielania zamówienia. Do tej pory ukształtowana była praktyka dotycząca zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia przekroczenia progów ustawowych, projekt natomiast zakazuje również nieuzasadnionego łączenia zamówień, które wymagają zastosowania odrębnych przepisów ustawy. O ile nie zachodzą poważne wątpliwości co do stosowania tego przepisu np. wobec zamówień sektorowych czy z dziedziny obronności, o tyle powstaje pytanie, jak Krajowa Izba Odwoławcza będzie podchodziła do przypadków, w których zamawiający łączy np. zamówienie na roboty budowlane z zamówieniem na dostawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne