Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dokumenty prywatne i urzędowe

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba - Kuraszkiewicz
Tagi:    oświadczenie   referencje

Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego (dalej: kc) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Konsekwencją wskazanej reguły jest m.in. to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu lub odpowiednio – to wykonawca korzystający ze środków ochrony prawnej musi wykazać, że jego oferta jest prawidłowa albo że zachodzą przesłanki do wykluczenia jego konkurenta.

Zamknięty katalog

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), pomimo iż poza normami materialno-prawnymi zawierają także normy proceduralne, nie przesądzają jednoznacznie, co może być dowodem w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jaka jest moc dowodowa poszczególnych środków dowodowych. Z art. 9 ust. 1 Pzp wynika jednak, iż dowody przedkładane przez wykonawców na etapie składania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny mieć formę pisemną, a więc powinny być dokumentami sensu stricto.

 

Potwierdzają to przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155). Warto jednak zaznaczyć, iż zawarty w nim katalog dokumentów ma charakter zamknięty, ale wyłącznie po stronie zamawiającego, co oznacza, iż to zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów spoza powyższego rozporządzenia. Wykonawcy mogą natomiast z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedkładać dodatkowe dokumenty. Nie mogą one jednak zastąpić dokumentów wymienionych w siwz, których przedłożenia żąda zamawiający. Co więcej, dodatkowe dokumenty składane przez wykonawcę mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do tych wymaganych w siwz, tj. mogą służyć wyłącznie ich wykładni przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne