Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Dokumenty prywatne i urzędowe

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba - Kuraszkiewicz
Tagi:    oświadczenie   referencje

Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego (dalej: kc) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Konsekwencją wskazanej reguły jest m.in. to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu lub odpowiednio – to wykonawca korzystający ze środków ochrony prawnej musi wykazać, że jego oferta jest prawidłowa albo że zachodzą przesłanki do wykluczenia jego konkurenta.

Zamknięty katalog

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), pomimo iż poza normami materialno-prawnymi zawierają także normy proceduralne, nie przesądzają jednoznacznie, co może być dowodem w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jaka jest moc dowodowa poszczególnych środków dowodowych. Z art. 9 ust. 1 Pzp wynika jednak, iż dowody przedkładane przez wykonawców na etapie składania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny mieć formę pisemną, a więc powinny być dokumentami sensu stricto.

 

Potwierdzają to przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155). Warto jednak zaznaczyć, iż zawarty w nim katalog dokumentów ma charakter zamknięty, ale wyłącznie po stronie zamawiającego, co oznacza, iż to zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów spoza powyższego rozporządzenia. Wykonawcy mogą natomiast z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedkładać dodatkowe dokumenty. Nie mogą one jednak zastąpić dokumentów wymienionych w siwz, których przedłożenia żąda zamawiający. Co więcej, dodatkowe dokumenty składane przez wykonawcę mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do tych wymaganych w siwz, tj. mogą służyć wyłącznie ich wykładni przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne