Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

Data publikacji: 15-03-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje regulacja wskazana w art. 142 ust. 5 pzp.

Przepis ten stanowi, że umowy zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą zawierać postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

 

  • podatku od towarów i usług,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie stosownych przepisów,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym, społecznym lub wysokości składki na te ubezpieczenia,


jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ustawodawca nie określił w omawianym przepisie szczegółowych zasad zmiany wynagrodzenia. Wskazał jedynie „obszary wrażliwe”, w których ewentualne zmiany prawodawcze mogą mieć istotny wpływ na rozliczanie się zamawiającego z wykonawcą. Doprecyzowanie zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy należy do zamawiającego, który każdorazowo powinien przy tym wziąć pod uwagę specyfikę zamówienia. Nie zawsze bowiem i nie każda zmiana przepisów we wskazanych wyżej dziedzinach będzie miała wpływ na wysokość tego wynagrodzenia. Nie wystarczy więc zwykłe przepisanie do umowy z wykonawcą treści art. 142 ust. 1 pzp. Ponadto zmiana wynagrodzenia, nawet w przypadku zmiany przepisów prawa w ww. zakresie, nie jest dokonywana automatycznie. Zwróciła na to uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w następujących rozstrzygnięciach:
 

  • Wyrok KIO z 9 marca 2015 r. (KIO 346/15)


„Z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wynika, że wynagrodzenie wykonawcy winno zostać odpowiednio zmienione. Zmiana powinna być «adekwatna», wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. Powyższe argumenty uzasadniają również konieczność dokonania zmiany wynagrodzenia wykonawcy od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa. (…) Izba nie widzi podstaw do nakazania zamawiającemu dokonywania zmian umowy we wskazanym wyżej zakresie jedynie na podstawie oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej. Zgodnie z art. 142 ust. 5 in fine ustawy Pzp odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zasadnym zatem jest zobowiązanie wykonawcy do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia. Wprowadzenie zapisu o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy jedynie na podstawie jego oświadczenia mogłoby prowadzić do bezpodstawnego podnoszenia wynagrodzenia wykonawcy”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne