Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Data publikacji: 15-03-2016 Autor: Danuta Domżalicka

Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące.

Nadrzędnym celem prowadzenia wielofazowego procesu inwestycyjnego jest uzyskanie rezultatu, czyli wykonanie obiektu budowlanego. Dla zrealizowania tego celu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę, a po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę – do prowadzenia robót. Dokumentacja ta stanowi jednocześnie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Zgodnie z postanowieniami art. 31 pzp przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się właśnie za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

Na podstawie art. 31 ust. 4 pzp zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: rozporządzenie o dokumentacji projektowej). Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres i formę:

1) dokumentacji projektowej;
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) programu funkcjonalno-użytkowego

– przy uwzględnieniu rodzaju robót budowlanych, a także nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień.

W rozporządzeniu o dokumentacji projektowej wskazano, że zakres dokumentacji projektowej ustalany jest każdorazowo przez zamawiającego. Zakres ten uzależniony jest od trybu, w jakim zamawiający będzie prowadził postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, oraz od wymagań dotyczących postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikających z prawa budowlanego.

Jeśli przedmiotem zamówienia ma być wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, to dokumentacja składa się w szczególności z:

 

  • projektu budowlanego (dalej również: PB) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
  • projektów wykonawczych (dalej również: PW),
  • przedmiaru robót,
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne