Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Konkurencyjny wybór wykonawcy

Data publikacji: 15-03-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak wyłaniać wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 o wartościach, dla których nie stosuje się pzp, aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowany?

Instytucje zarządzające w każdym programie operacyjnym określają zasady, których spełnienie umożliwi uznanie wydatków za kwalifikowane, czyli możliwe do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji. Jednym z warunków jest wybór wykonawcy zamówienia w sposób konkurencyjny. Procedury wyboru wykonawców w sytuacji, gdy nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, zostały określone szczegółowo w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014–2020” (dalej: Wytyczne), wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne ustalają kilka progów wartości zamówień oraz opisują procedury wyboru wykonawców właściwe dla tych wartości. W szczególności dla zamówień o wartości do 50 000 zł netto włącznie beneficjent POIiŚ musi posiadać i stosować procedury wewnętrzne, które potwierdzają, że wydatki zostały dokonane w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dla umów o wartości od 2000 do 50 000 zł netto zamawiający powinien posiadać dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, że dane zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Dokumentami takimi są w szczególności: zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców albo wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej, otrzymane oferty albo wydruki ze stron internetowych potencjalnych wykonawców, przy czym wydruki te powinny zawierać datę ich sporządzenia. Istotnym progiem jest kwota zamówienia 50 000 zł netto, której przekroczenie obliguje zamawiającego – jako beneficjenta – do przestrzegania rygorystycznie opisanych wymogów, w szczególności zachowania zasady konkurencyjności w rozumieniu ww. wytycznych.

Warunki ogólne

Niezależnie od wartości zamówienia zamawiający są zobowiązani do zachowania pewnych ogólnych warunków przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego, dotyczących:

1) szacowania zamówienia, które musi się odbywać z należytą starannością, przy uwzględnieniu wartości ewentualnych zamówień uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość ich udzielenia (ustalając wartości szacunkowe zamówień realizowanych w ramach projektu POIiŚ, zamawiający zobowiązany jest wziąć pod uwagę, czy zamawiane dostawy, usługi lub roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, czy możliwe jest udzielenie zamówień publicznych w tym samym czasie oraz czy zamówienia te mogą być wykonane przez jednego wykonawcę; łączne spełnienie tych przesłanek obliguje zamawiającego do sumowania takich zamówień);
2) opisu przedmiotu zamówienia, który jest sporządzany przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV;
3) proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) kryteriów oceny ofert, które powinny być związane z przedmiotem zamówienia i które nie mogą prowadzić do dyskryminacji wykonawców; co do zasady, kryteria powinny odnosić się także do innych, oprócz ceny, wymagań obejmujących przedmiot zamówienia;
5) przewidzenia w umowach z wykonawcami kar umownych za nienależyte wykonanie zamówienia, przy czym okoliczności naliczenia kary i jej wysokość powinny być jasno sprecyzowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne