Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Udział w postępowaniu a restrukturyzacja

Data publikacji: 14-03-2016 Autor: Aneta Wala
Tagi:    siwz   podmiot trzeci

Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nakazuje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia tych wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem tych, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego1.

Ustawodawca w pzp odwołuje się do terminologii użytej w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, która regulowała upadłość wykonawcy. Upadłość mogła obejmować likwidację majątku dłużnika albo prowadzić do zawarcia układu z wierzycielami. W tym drugim przypadku, od momentu ogłoszenia upadłości wobec wykonawcy do czasu zawarcia układu i jego zatwierdzenia przez sąd, wykonawca był wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Upadłość wykonawcy – na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – była ogłaszana, jeśli był on niewypłacalny, tj. gdy nie wykonywał swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wykonawcę, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważało się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekraczały wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonywał.

Nowelizacja i nowa ustawa

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (ustawa ta zmieniła nazwę na Prawo upadłościowe) oraz weszła w życie nowa ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne2.

W Prawie upadłościowym w dalszym ciągu wskazuje się, że aby ogłosić upadłość wykonawcy, powinien on (jako dłużnik) być niewypłacalny. Inaczej jednak zdefiniowano niewypłacalność – jako utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednocześnie domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność ich wykonywania, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Postępowanie upadłościowe kończy się, co do zasady, likwidacją majątku dłużnika. Jedynie w nielicznych sytuacjach możliwe będzie zawarcie układu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne